Weg van Rome, op weg naar...?

 

Op 5 mei 2012 vond er in de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven een conferentie plaats met het hierboven vermelde thema. In de aankondiging viel mij de volgende tekst op:

In Vlaanderen zijn er heel wat evangelische christenen die hebben gebroken met de kerk van hun jeugd, de Katholieke Kerk. Tegelijkertijd zien we dat onder bepaalde evangelische jongeren juist de Katholieke Kerk meer in de belangstelling staat. In beide gevallen kun je zeggen: "Ze zijn weg van Rome."


Hierbij zijn mij enkele gedachten opgekomen die ik hier wil neerschrijven.

1. Was het verkeerd dat de oudere evangelische christenen de Rooms Katholieke Kerk (verder afgekort met RKK) hebben verlaten? Wat was hun motivatie?
Met iedere broeder of zuster heeft de Heer Jezus een eigen weg gevolgd. Bij de één werd de breuk snel voltrokken, bij de ander heeft het langer geduurd. Ikzelf heb, als wedergeboren kind van de Heer Jezus Christus, nog een flinke tijd (bijna 1,5 jaar) in het katholieke religieuze systeem meegedraaid. Een ontmoeting in een vakantiehuis met een predikant, die op mijn katholieke zere tenen trapte, deed mij het roer omgooien. Hij had het lef mijn Maria-gebedskaart, die ik als bladwijzer in mijn Bijbel had, op een respectloze manier te behandelen. (Op deze kaart stond een gebed tot Maria, waarin ze werd aangesproken met de titel "Koningin des hemels"). Op mijn geprikkelde reactie nam hij mij mee naar zijn bureau, en las zonder nadere uitleg uit zijn Bijbel voor:
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen (Exodus 20:1-6).

Zonder commentaar bladerde hij verder:
En u, bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan, dring niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar u luisteren. Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot toorn verwekken. Verwekken zij Mij tot toorn? spreekt de HEERE. Doen zij het zichzelf niet aan, tot schande van hun eigen gezicht? Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn toorn en grimmigheid zullen uitgegoten worden over deze plaats, over de mensen en over de dieren, over de bomen op het veld en over de vruchten van het land. Die zullen branden en niet geblust worden (Jeremia 7:16-20).

En verder las hij:
Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt (Galaten 1:6-9).

Het was voor mij een hele zware dobber dit te moeten slikken. Maar ik heb naar Gods Woord geluisterd, en heb korte tijd later de RKK verlaten. De daaropvolgende tijd gebruikte ik voor een geestelijke grote schoonmaak. Mijn wijwater uit Banneux landde daar waar het thuishoort, namelijk in de WC. Mijn gebedskaars, icoon en mijn LP met meditatiemuziek verdwenen in de afvalcontainer.
Zo heeft iedere wedergeboren christen zijn eigen verhaal. Maar één ding hebben we allemaal gemeen. Vroeg of laat ontdekt ieder kind van de Heer Jezus dat er geen enkele geestelijke gemeenschap mogelijk is met een systeem zoals de RKK dat doordrongen is van allerlei christelijk ingepakte afgoderij en aanverwante occulte praktijken.

2. In de aankondiging wordt gesproken over "bepaalde jongeren". Over welke jongeren gaat het hier? Als het om een grote groep gaat, dan wordt hier duidelijk dat wij als oudere christenen er niet in geslaagd zijn ons geloofsgoed aan de volgende generatie door te geven.
Misschien is het nog veel erger, en zijn die jongeren waarvan sprake is helemaal niet wedergeboren. Als ze niet persoonlijk de Heer Jezus om vergeving hebben gevraagd en hem als Heer in hun leven hebben aanvaard, is de kans groot dat ze zich wel "christelijk" gedragen, maar de Heer tóch niet toebehoren. Daardoor hebben ze ook de Heilige Geest niet, die hen zou kunnen corrigeren (Jesaja 29:13).

3. Onderschat de kracht van de door de "New Age" geïnfiltreerde maatschappij niet. Langs alle kanten wordt ons ingelepeld dat er geen absolute waarheden meer bestaan. Dit is in flagrante tegenspraak met de uitspraak van de Heer Jezus die van Zichzelf zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)
Voor Maria en de zogenaamde "Heiligen" is hier duidelijk geen enkele rol weggelegd.

4. Samen met de RKK optrekken, is ook gelijk aan het verachten van de offers van de ontelbare broeders en zusters, die in de loop van de eeuwen door haar zijn vermoord. Wie spreekt er nog over de "Bartholomeüsnacht" of over mannen als Johannes Hus, Hendrik Voes en Johannes Van Esschen? Wat zouden zij te zeggen hebben bij de gedachte: "Terug naar Rome"?

Besluit
Als kind van de Heer Jezus maak je, zoals Gods Woord in Johannes 3:29 zegt, deel uit van zijn "Bruid". Een eerste vereiste van de "Bruid" is dat ze trouw blijft aan de "Bruidegom".
Gods Woord maant ons daarom ook aan, ons niet geestelijk te bevlekken met de occulte praktijken van de RKK (1Kor.10:14 + 2Kor.6:14-18).
Laat ons bijgevolg vasthouden aan Zijn Woord, en trouw blijven.
Als u zich toch hebt laten misleiden, ik denk hierbij o.a. aan (het ten onrechte zo genoemde) "Lectio Divina", dat zelfs door sommige christelijke (mis)leiders wordt gepromoot, breek er dan mee. Bid de Heer Jezus Christus om vergeving, en ruim NU op.

Veel moed en Gods rijke zegen.

P.S. Lees ook in Gods Woord: Ezechiël 16 en Openbaringen 17+18.