Wees gewaarschuwd!

 

2 Thessalonicenzen 2:1-12 (lezen a.u.b.)

Inleiding


Paulus heeft deze brief aan de gemeente van Thessalonica geschreven, namens het evangelisatieteam. Ook Silas en Timotheüs behoorden erbij. In Thessalonica was een jonge vervolgde gemeente gevestigd. Op zijn tweede zendingsreis was Paulus hier al geweest en had hij deze gemeente gesticht. We schrijven 50 na Chr. De twee brieven aan deze gemeente worden in het voor- en najaar van 51 gesitueerd. Dus dat was kort na Paulus' verblijf daar. Deze bijsturing, deze bemoediging was nodig. Tot geloof komen - en kiezen voor Christus in deze stad - betekende dat alles wat je had verbannen kon worden verklaard, en dat je met de kleren aan je lijf als enige resterende bezit de stad kon worden uitgezet. Dat is de vervolging en de verdrukking waarover we lezen in vers 4 van het 1e hoofdstuk.
Dan blijven geloven, dat is sterk, dat is waarachtig. Meer zelfs: hun geloof groeide tegen de verdrukking in. Ze hielden het uit te midden van onrecht en vervolging. Ze verdroegen dit alles, met zicht en hoop op beter. Ze stonden vast in Gods beloften. Dit is wat de Bijbel noemt: lijden ter wille van het evangelie. Vervolgd worden omdat je christen bent. Ze hielden vol omdat ze de Here Christus terug verwachtten.

We leven in de verwachting van de Heer Jezus

De wederkomst van Jezus Christus is een belangrijk onderdeel van Paulus' prediking.

In de tijd van de eerste gemeenten leefde die verwachting heel sterk. Veel sterker dan in onze dagen, en ik spreek dan over 2012. Deze Thessalonicenzen verwachtten de Here vanuit een levend, werkelijk verlangen. Ja Heer, kom terug, a.u.b.!
Zo erg zelfs dat het een beetje fout liep op dit punt. Ze hielden geen rekening meer met wat hierover toch herhaaldelijk door Paulus geleerd was. Ze luisterden liever naar dwaalleraars die zelfs verwezen naar een, weliswaar valse, brief van Paulus om te tonen dat de Heer ogenblikkelijk ging terugkomen.
Paulus moest bijsturen en verwijzen naar wat hij blijkbaar al meer dan eens gezegd had. Hij riep op tot nuchterheid (3:6-12), net zoals hij ook al in zijn eerste brief gedaan had.

De dag des Heren breekt NIET aan, VOORDAT...!
Er zijn tekenen: de afval en het verschijnen van de antichrist. Onze verwachting moet aan deze tekenen getoetst worden.
Vb.: een zwangere vrouw verwacht haar baby met liefde en verlangen en ongeduld, maar zet in de derde maand van haar zwangerschap haar koffer ook nog niet klaar in de hal zodat ze er telkens over struikelt. Maar als haar koffer nog niet klaar staat in de achtste maand, dan is dát weer niet verstandig.
Laten we ons focussen op deze tekenen die Paulus geeft, om af te toetsen in welke 'maand' wij ons bevinden.

Zaken die de komst van Christus zeker voorafgaan.

1. Afval.
Ik citeer uit het boekje van M.R. Van Den Berg uit 1975 (!!) uit de reeks "Zicht op de Bijbel, deel 9", een commentaar op deze 2e Thessalonicenzen brief.
"Het toekomstbeeld dat de Schrift geeft van de Gemeente van Christus is niet dat van een in de eindtijd steeds groeiende en sterker wordende gemeente, maar wel van een slinkend volk van God, dat uiteindelijk als een verdwijnende minderheid overblijft in een wereld zonder God. In de gemeente van de eindtijd zal vaker moeten afgekondigd worden dat broeders en zusters zich onttrokken hebben, dan dat nieuwe leden zich bij de gemeente hebben gevoegd."

De Bijbel toont ons deze afval als algemeen. Het Griekse woord is apostasia, en wordt steeds gebruikt als afval van de LEER!! Timotheüs schrijft er heel wat over in zijn beide brieven (1Tim.4; 2Tim.3 en 4). Ook Petrus vermeldt het in zijn tweede brief, derde hoofdstuk.

Hoe wapenen we ons tegen deze afval? Kennis van en gehoorzaamheid aan Gods Woord!


2. Opkomst en zelfverheerlijking van de antichrist.
De antichrist, de man die de wetteloosheid en het verderf brengt, maar zelf ook ten verderve zal gaan. Dat is de laatste grote truc van satan. Dan zal hij Christus niet langer bekampen, maar in zijn plaats treden, en dat met overtuigende tekenen. Dan zal hij tallozen meetrekken die hem zullen nalopen.
Paulus geeft een bijzonder scherpe beschrijving van de antichrist: de mens der wetteloosheid, de verderver, de tegenstrever. Gekenmerkt door kwaadaardigheid, leugen en misleiding!
Het is niet zo dat alleen het allerlaatste tijdsgedeelte van het Nieuwe Testament de tijd van de antichrist is. Héél de tijd van het NT wordt de eindtijd genoemd en gerekend als de tijd van de antichrist. Natuurlijk is de antichrist niet altijd even duidelijk en fel actief geweest, maar hij gaat steeds verder en wordt steeds openlijker en actiever. Finaal zal hij als mens verschijnen. Dan openbaart hij zich, dan komt hij met allerlei tekenen, krachten, wonderen en goocheltrucs.
Dan is dat, wat hem weerhouden had, verdwenen (vers 6).
Wat weerhoudt hem?
Dit krijgt vele uitleggingen, zoals o.a. het Romeinse Rijk, het evangelie, de gemeente, engelen (verwijzend naar Daniël). Ja, wat is het nu precies? Het is een beetje moeilijk omdat Paulus het ook niet precies omschrijft. Blijkbaar heeft hij het meermaals aan de Thessalonicenzen verteld, zodat hij het hier niet meer vermeldt, maar enkel verwijst naar eerdere uitspraken. Belangrijk hier is dat er tweemaal gesproken wordt over iets dat 'weerhoudt'. In vers 6 gaat het over een wereldwijde invloed, in vers 7 over een Persoon. Daarom zijn er heel wat Bijbeluitleggers die het op de Heilige Geest houden. Persoonlijk sluit ik daarbij aan. Blijven we dus met volgende vraag zitten: "moet Gods Gemeente onder leiding van de Heilige Geest van deze wereld worden weggenomen, vooraleer de antichrist zich als persoon kan openbaren?"

3. Toename van de wetteloosheid.
Dit is een belangrijk kenmerk van de tijd net voordat Jezus Christus wederkomt. Met de wet die veracht wordt, wordt in de allereerste plaats Gods Wet bedoeld. Die lapt men aan zijn laars. Men trekt er zich niks meer van aan. Uiteraard gaat deze houding meestal gepaard met het naast zich neerleggen van en minachting hebben voor alle andere wetten en normen.
Die wetteloosheid, die antichristelijke houding, is eerst nog geremd, maar wordt meer en meer openbaar en radicaal, en wordt aanvaard in onze dagen (vers 7). Er is een duidelijke koppeling tussen wetteloosheid en antichrist.
* Ons grootste probleem is misschien wel dat deze wetteloosheid en liefdeloosheid ons niet meer stoort. Integendeel, we kijken er met begeerlijke ogen naar uit, we willen er ons deel van. Het is niet langer verwerpelijk maar aanlokkelijk. Het wordt iets om ook te hebben:
• samenhokken werd samenwonen met wettelijk contract.
• tatoeages, piercings, borstaanpassingen, neusaanpassingen, lipaanpassingen, bipsaanpassingen, optrekken van alles wat een beetje verzakt was. Dat is onze cultus van het lichaam. Dat bepaalt wie we zijn.
• Ik moet mooi zijn, ik moet me goed voelen, zen, wellness, bio, meditatie, feelgood-CD's, een "driedaagse naar Maredsous", het helpt daar allemaal aan mee.
Maar wat Gods Woord hier allemaal over te LEREN heeft, telt niet meer mee.
Gods Woord mag niet meer werken, zuiveren, normeren.
• De liefde van de meesten verkilt. Het verengt zich tot eigenliefde. Het wordt koud in ons hart. Koud voor het Woord van God, dat ons al lang niet meer in vuur en vlam kan zetten. De stemmen van al die andere dingen zijn te sterk geworden. Zo komt er een andere liefde in ons hart. Maar opgelet: Gods Woord waarschuwt (Opb. 22:11) dat wie vuil is, die worde nog vuiler, wie onrecht doet, die gaat nog meer onrecht doen.
• Het wordt koud in ons hart ten aanzien van anderen. Ikke, laat de rest maar stikken. Honger, aardbevingen, overstromingen, milieurampen, och, zolang het mij maar niet overkomt. En dan al die mensen die zullen sterven in ons 'katholieke landje' zonder ooit een serieuze uitleg over het reddende werk van de Here Jezus gehoord te hebben. Spijtig, maar ik trek me dat niet aan. Ik heb al werk genoeg met mezelf. Herkent u deze houding?

Er zal niet alleen een toename van de wetteloosheid zijn, ook de zonde zal toenemen alsook de valse tekenen (verzen 5 tot 9). Ik citeer Roeland Klein Haneveld uit "het koninkrijk Gods", een boekje uit 1990, waarin hij stelt dat als kenmerk van de laatste dagen een opmerkelijke, intensievere, openlijkere activiteit van satanische machten zal te zien zijn.
Opb. 3 waarschuwt voor een gemeente in de laatste dagen, die de naam heeft dat ze leeft, maar eigenlijk dood is. In 2Petr. 3 spreekt Petrus over de wederkomst van Christus en de opname van de gemeente.
We zullen ééns (spoedig) worden weggeplukt uit deze stervende wereld.

We leven in een stervende wereld

We leven in een wereld van afval en verderf.

Bestudeer Gods Woord en laat de Heilige Geest u zelf overtuigen van waar de secondewijzer staat.
Al wat ons dertig jaar geleden zoveel vastigheid gaf, is nu losgeslagen.
De E.O. en velen van hun boegbeelden verloochenen de schepping in zes dagen (Bron).
W. Ouweneel herroept passages uit zijn boeken, geschreven in de 60- en 70-er jaren, die mijns inziens waardevol waren, en hij schrijft nu een hele hoop ketterijen (Bron1, Bron2).
De afscheiding die ons vroeger werd voorgehouden is omgekeerd naar een hang naar (valse) eenheid. Nu kan je in Nederland naar een website gaan en daar een manifest ondertekenen voor die eenheid. Ondertekenaars zijn o.a. W. Ouweneel, J. Douma, J. Zijlstra, A. Van Der Veer en verscheidene Rooms-katholieke bisschoppen (Bron, geraadpleegd oktober 2012).
De Emerging Church, de 'opkomende kerk', slaat bruggen naar alles en iedereen... (Bron1, Bron2).
De religie van druïden wordt nu al in Groot-Brittannië erkend, andere landen zullen volgen (Bron).
Witte heksen zijn er voor ons, bewerken voor ons het 'goede', want de natuur of moeder aarde is toch onze beste vriendin.

Een nieuwe wereldorde.

Deze wereld stuurt onwrikbaar aan op een multigodsdienstige orde. Alle volkeren, meerbepaald alle godsdiensten, zullen spoedig onder één wereldleider geestelijk verenigd worden. In deze éne wereldgodsdienst zal plaats zijn voor (een andere) Jezus, maar niet voor Christus, de Zoon van God. Jezus zal gewoon dezelfde positie hebben als Krishna, Boeddha, Mohammed en andere profeten.

Deze wereld maakt zich klaar. Klaar voor een nieuwe orde, klaar voor een nieuwe leider, de antichrist.
Weet u hoe? Wat is de belangrijkste tactiek?

De kinderen klaar maken.

De kinderen klaar maken, want dat zijn de volwassenen van morgen. En wat zijn wij daarin toch ongelooflijk naïef! Onze kinderen worden voor onze ogen weggeroofd, en we zien het niet! We zullen het pas merken als ze volwassen zijn geworden en eigen keuzes maken, en dan zullen dat andere keuzes zijn dan wij verwacht hadden!
Beste broeders en zusters, de tijd is kort. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En hij zet daarvoor al zijn macht in, al zijn kennis, al zijn troepen.

1. Die 'geestelijke' wereld wordt meer en meer actief!
Zal ik u wat voorbeelden geven?
- David, de kabouter, van Rien Poortvliet. Als hij een ziek dier gaat behandelen, brengt hij dat in slaap door hypnose.
- Avatar. Dit woord komt uit het hindoeïsme en betekent "bijzondere meester". Het is een wonderlijke film die ons meesleept in een andere wereld. Vooral: die ons vertrouwd maakt met een andere wereld.
- Narnia, van C.S. Lewis. Het krijgt een 'christelijk' sausje maar is het daarom oké? Neen, het zal diezelfde uitwerking hebben, en het heeft dezelfde satanische bedoeling!
- In de ban van de Ring, van Tolkien. Idem dito.
- Halloween, een jaarlijks terugkerend "feest", waarin onze kinderen vertrouwd worden gemaakt met geesten, spoken, dwergen, trollen, feeën, elfjes, heksen... Idem dito. En elk jaar wordt het een beetje meer gewoon, en wordt onze weerstand gebroken.
- Deze New-Age-spiritualiteit rukt steeds verder en verder op. (1)

Lees a.u.b. Ex. 22:18, Lev. 19:31; 20:6; 20:27; Deut. 18:10, 11, 12; 1Sam. 15 tot 28; 1Kron. 10:11; 2Kron. 33:6; Jes. 2:6; 8:19; Gal. 5:19-21; Opb. 21:8; 22:15, en vorm dan een mening!

Br. Rob Matzken schrijft in zijn boek "Kind en Occultisme" (geschreven samen met A. Nijburg) het volgende advies: fantasie en sprookjes: houd afstand!
Het Griekse woord phantazomai betekent "schouwen in de onzienlijke wereld".
"Fantasie" is voor ons in feite een vrij 'neutraal' woord, nietwaar? Maar het wordt vrij snel terug wat het vele eeuwen geleden betekende, voordat onze contreien gekerstend werden.
Het is namelijk het bewust en reëel maken van de ongeziene wereld, een middel om deze wereld naar ons toe te trekken en te openen en dan voornamelijk voor kinderen en jongeren. Met een vorm van 'geleide fantasie' of een 'reis naar binnen' worden we binnengevoerd in een bovenzinnelijke belevingswereld, die soms van een paradijselijke schoonheid is. Daar komen we in contact met een 'innerlijke leraar' of 'wijze meester' (avatar), met hun begeleiders en helpers (schone namen voor wat in werkelijkheid demonen zijn!).
Aan al die ouders die hun kinderen op zondagochtend voor de beeldbuis zetten: kijk eens voor een keertje mee! Je zult schrikken als je dan beseft wat voor vuilnis je kinderen over zich heen krijgen.
Verder adviseert br. Matzken nog:
- houd uw kinderen ver weg van deze wereld vol magie en geleide fantasie.
- onderwijs uw kinderen van kindsbeen af in de Schriften.
- geef kinderen in hun verkenningsperiode (8- tot 12-jarige leeftijd) de nodige begeleiding, wanneer ze met occulte verschijnselen in contact komen.
- besef goed dat de vorming van het geweten en normenkader gebeurt tussen de leeftijd van 4 tot 12!

2. In zowat elk feuilleton, soap of telenovelle wordt vandaag homoseksualiteit naar voren gebracht. Het is niet alleen 'normaal' geworden, het wordt bijna aangeprezen. Mooie, gelukkige mensen staan steeds model voor homo's en lesbiennes.

3. Elke stervoetballer of filmster pronkt met tatoeages.

Hoe zal dit alles het normenkader van onze kinderen beïnvloeden, denkt u?

We leven in het tijdperk van de computer


- De virtuele wereld is ontdekt en geopend verklaard. Via "second life" kunnen we alles krijgen wat we niet kunnen krijgen in de échte wereld, en kunnen we alles worden en bezitten wat we niet kunnen worden en bezitten in de échte wereld. Een andere naam, een beter betaalde baan, een vrouw met de ideale maten.
- De spelletjes die we op onze computer spelen, maken ons los van échte gevoelens en emoties en waarden. Doden, vermoorden, copkillen, verkrachten, beschadigen, vernietigen, kleineren. Dat levert allemaal extra punten op.
We oefenen ons er in, in deze nieuwe, valse wereld.
- We chatten, maar soms weten we zelfs niet met wie, we facebooken en twitteren en maken vrienden die de naam 'vriend' niet waard zijn.
- Cyberpesten is de nieuwe rage en kostte al vele levens. Ook recent kwam dit weer in het nieuws naar aanleiding van de zelfmoord van het 15-jarig meisje Amanda Todd (Bron, jammer genoeg een van de vele gevallen).

De nieuwe wereldorde zal ieder van ons controleren door de macht van de computer.

Big Brother is watching. En naïef als we zijn doen we er nog dapper aan mee.

Natuurlijk is niet alles aan de computer slecht. Het helpt ons onze kennis te beheren, en geeft er snelle toegang toe. Het maakt de wereld tot een dorp. Onze jeugdgroep zwemt nu in een grotere vijver. Het brengt mensen bij elkaar wat vroeger door de afstand niet mogelijk was.
Maar durf de pluspunten tegen de minpunten te zetten. Bereken de kosten van tevoren.
En een zeer belangrijke vraag is: houd jij genoeg toezicht op je computer? Ben je zelf controleerbaar?

Want via internet én televisie worden we overstelpt met vuilnis en vergif.

- In Groot-Brittannië werden ouders geconfronteerd met de sites waar hun kinderen naartoe surften. Deze kinderen waren 15 jaar oud. De meeste ouders konden niet naar deze foto’s en filmpjes blijven kijken en vroegen om de site onmiddellijk terug af te sluiten.
Velen moesten nadien toegeven dat ze zulke dingen voor de eerste keer in hun leven zagen! (2)
De tieners gaven de adressen van deze sites aan elkaar door, sommigen onder hen hadden bepaalde foto's en filmpjes op hun mobieltje gedownload!
Wat wij niet durven uitspreken, dat hebben zij al gezien, sommigen al gedaan...
- YouTube is een eindeloze bron voor al dit soort rommel!
- alle vormen van pornografie zijn nu vrij toegankelijk.
Vele mannen surfen er naar én velen zijn eraan verslaafd geraakt. Dan ben je verlamd, gebroken, kapot.
- De tv brengt ons de nieuwe - helaas verkeerde - norm: "ik", schoonheid, buitenechtelijke relaties, homoseksualiteit, ...

Slot


Met dit artikel wil ik jullie alert maken en houden.
Het spreekwoord zegt: een gewaarschuwde man is er twee waard.
En dat is de bedoeling: gewaarschuwd zijn en klaarstaan. Stop de blinde naïviteit.

Ga met me mee naar 1Thess. 1. Daar lezen we tot slot van dit artikel de verzen 9 en 10.
- Van de afgoden tot GOD bekeerd.
- Om de levende en waarachtige God te dienen.
- En uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, die ons uit de dood opgewekt heeft, die ons verlost van de komende toorn.

Laat ons aan onze opdracht trouw blijven!

Maranatha en amen.

Oktober 2012


Bronvermelding:
(1) Kind en occultisme, (je moet niet) spelen met het occulte, R.H. Matzken en A. Nijburg --- New Age Handboek, R.H. Matzken --- Christendom in verleiding, Dave Hunt en T.A. McMahon --- Op bevriende websites info over Narnia, C.S. Lewis, Tolkien, e.a.
(2) BBC-reportage, The Sex Education Show, van Anna Richardson, getoond op Vitaya.