Onderkent u deze tijd?

 


"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen." (Johannes 16:13)

In deze periode van het jaar zien we heel wat voorspellingen langs komen. Want het nieuwe jaar is nog pril en wat zal het ons brengen? Dat is de grote vraag bij velen aan het begin van het jaar. Wordt het een goed jaar of een slecht jaar? Welke kant zal het opgaan? Bij Zijn afscheid heeft de Heer Jezus iets heel belangrijks aan Zijn discipelen beloofd, namelijk dat de Trooster, dat is de Heilige Geest die Hij tot hen zenden zou, hen de toekomst zal verkondigen. God heeft Zijn volk altijd ingelicht aangaande de toekomst. Tot Israël zond Hij de profeten om hen te waarschuwen. Maar jammer genoeg werden ze vaak niet geloofd en werden ze zelfs gestenigd omdat de boodschap, de voorzegging hen niet aanstond. Ook aan de gemeente heeft de Heilige Geest de toekomst verkondigd. Laten we kijken hoe dit in zijn werking is gegaan. Het zal echter niet mogelijk zijn om in dit bestek alles te behandelen wat over de toekomst is verteld. We nemen enkele belangrijke punten door. In de brieven van de apostel Paulus lezen we het volgende: "Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen," (1Timotheüs 4:1)

Dit lijkt in onze dagen massaal te gebeuren. Het christelijke geloof, of wat daarop lijkt (naamchristendom), wordt massaal verworpen. We hebben de afgelopen jaren een enorme kerkverlating gezien, nu worden ook alle beelden en symbolen hiervan weggedaan. Tekenend was laatst het nieuwsbericht waarbij een museum werd geopend voor alle crucifixen en kerkbeelden. Niet dat deze dingen iets te maken hebben met het ware Bijbelse geloof. Maar het is wel een signaal dat men andere zaken heeft omarmd. Zo zien we tegelijkertijd overal Boeddhabeelden verschijnen. Ook zien we hoe velen die zich eerst "evangelisch christen" noemden, worden misleid en afvallen van het klassieke Bijbelse christendom. Zo heeft een bekende evangelische theologische faculteit in ons land recent een studiedag georganiseerd over "spirituele vorming". Dat klinkt op het eerste gezicht goed, maar als men verder kijkt, ziet men dat hierbij sprekers uitgenodigd werden die het boeddhisme promoten, en dan weet men al genoeg. De afval van het geloof lijkt in volle gang te zijn. Dat zal zich ook in 2013 verder zetten. Hoe lang het nog zal duren voordat men ook Bijbels zal gaan afpakken en verbranden, weten we niet. Maar de tekenen zijn er al. Aan het einde van 2012 bleek, volgens berichten in de media dat het christendom de meest vervolgde religie is in de wereld.

"Oxford Universiteit: Christenen meest vervolgde gelovigen ter wereld
Een onafhankelijk Brits universitair onderzoek bevestigt wat uit de artikelen van de afgelopen dagen overduidelijk bleek, namelijk dat het Christendom de meest vervolgde religie ter wereld is. Het zal tevens geen verrassing zijn wie met afstand de grootste boosdoeners zijn: moslims. In het Westen wordt uit angst voor 'racisme' en 'discriminatie' echter nauwelijks aandacht besteed aan de massale en vaak gruwelijke vervolgingen van christenen in naam van de islamitische god Allah en zijn profeet Mohammed."
(Bron 31/01/2013)

De apostel Paulus schreef ook over veranderingen in het klimaat van de toekomstige samenleving:
"En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af." (2 Timotheüs 3:1-5)

De veelvoudige berichten die ons dagelijks bereiken, lijken dit alleen maar te bevestigen. Iedereen die een beetje let op de dingen die gebeuren zal dit beamen. Vechtpartijen, rellen, aanvallen op hulpdiensten en pesterijen zijn de orde van de dag. Bloedbaden onder onschuldige kinderen, groepsverkrachtingen zijn choquerende berichten die onze samenleving kenmerken.
In deze wereld vol egoïsme en losbandigheid krijgen we via kranten en televisie deze schema’s en tabellen te zien:
• 1 kind op 20 is depressief, en heeft emotionele problemen.
• Er wordt tegenwoordig meer gescheiden dan getrouwd.
• Er is incest in 1 op de 7 gezinnen.
• 1 op de 3 werknemers loopt gestrest rond.
• Daarom wordt er gepest op het werk. Ze hebben daar in 2010 zelfs speciaal wetgeving moeten voor maken, voor pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
• Het ongebreidelde gebruik van Facebook, Twitter en andere social media, waarin geen spelregels worden gerespecteerd, leidt tot drama's, zelfmoorden, pesten, wraakacties, ruzies, ...
• Zelfmoord is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij onze Belgische jeugd.

Resultaat: de mensen zijn bang. Bang voor elkaar, bang voor morgen, bang voor dit leven en waar en hoe dit zal eindigen. En met de zojuist aangehaalde getallen, hebben ze nog gelijk ook. En dit zal voor 2013 niet verbeteren. Maar angst helpt ons niet. Het zet ons vast. Angst doet ons vluchten, angst doet ons verbergen. Kijk maar naar wat Adam en Eva deden na hun eerste zonde. Ze verborgen zich voor God, hun liefdevolle Schepper. Dat lezen we in Genesis 3:8-9. Met die eerste zonde is ook de angst in de wereld gekomen. Angst is de vaste begeleider van de zonde. Zolang de zonde in ons regeert, zitten we met die angst. En geen enkel werelds middel kan ons daar van afhelpen. Ook al worden we er de dag van vandaag mee platgebombardeerd, met dingen als reiki, tai chi, relaxatiemuziek, esoterische olie en geuren, warme stenen, klanktherapie, och noem maar op. Onze angst zal er niet door worden weggenomen.

Het antwoord is de Here Jezus! Waarom is Hij het antwoord op onze angst? Omdat Hij het antwoord is op onze zondigheid!

Rom.5:1 vertelt ons: "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus." En in vers 8 van datzelfde hoofdstuk: "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn."
Mattheüs 11:27-30 leert ons: "Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."

Al deze hierboven genoemde dingen, tonen ons dat we met recht kunnen zeggen dat we in zware tijden leven, precies zoals de Bijbel heeft voorzegd. In dezelfde brief schreef de apostel Paulus ook over een ander fenomeen dat kenmerkend is voor onze tijd.
"Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels." (2 Tim. 4:3-4)
In de afgelopen 20 à 30 jaar is beetje bij beetje een nieuwe soort christendom ontstaan. Een christendom dat zich alsmaar meer wil aanpassen aan de wereld. In tegenstelling tot wat de Bijbel gebiedt, namelijk "gij geheel anders" en "word niet gelijkvormig aan de wereld" is de nieuwe trend: aanpassen, aanpassen en nog eens aanpassen. Onder het mom van gemeentegroei doet men alles om aanvaardbaar te worden in de ogen van de niet-gelovige, zogenaamd om hem te bereiken met het Evangelie. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Het christendom werd vergiftigd met een kwalijk virus. Men wil zich dolgraag aanpassen aan de postmoderne wereld, die de filosofie van geen objectieve waarheid proclameert. Zo kreeg deze denkwijze ingang in het christendom en past het grote deel van het huidige christendom volledig in het beeld dat bovenstaande tekst geeft. Men heeft een hekel aan "gezonde leer", het wordt snel afgedaan als "dogma". Christenen die zich wel willen houden aan Gods woord en niet willen meegaan met de nieuwste trend of hype, worden afgedaan als "oubollig en achtergebleven dummies". Vele predikanten zijn ook "verhaaltjesvertellers" geworden, die de gemeente graag willen entertainen. Het woord van God wordt niet of nauwelijks nog onderwezen vanaf de kansel. In 2013 zal deze trend zich verder zetten omdat er een kwalijke gewoonte is onder deze "postmoderne" christenen. Men laat zich namelijk niet gezeggen en plaatst alle waarschuwingen of kritiek onder de noemer "oordelen".

Ook de apostel Petrus heeft over de laatste dagen geschreven:
"Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dagdat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:1-4)
Geregeld bereiken ons berichten over steeds toenemende bespottingen of het belachelijk maken van christenen, de Bijbel of zelfs de Heer Jezus. We leven in een maatschappij die alsmaar groffer en onfatsoenlijker wordt, waar men geen enkel respect meer toont voor wie dan ook. We merken op dat de apostel schreef dat deze spotters wel spreken van "schepping". Ze lijken dus sterk op afvallige christelijke spotters die het geloof in de terugkeer van Jezus zijn kwijtgeraakt en het nu belachelijk maken. Tegenwoordig spreken weinig predikanten nog over de wederkomst of het boek Openbaring. Het "postmoderne" christendom is eerder druk bezig met het sociale evangelie van "hier en nu" (serve the city, politiek engagement, milieu en allerlei goede doelen) om de wereld een betere plaats van wonen te maken. Ze streven ernaar om het koninkrijk van God hier en nu te realiseren.

Ook de apostel Johannes heeft veel openbaring gekregen over de toekomende dingen. Het zou ons te ver voeren om dat alles te bespreken, maar één ding valt ons op. Hij heeft in zijn brief, het boek Openbaring, de komst van een dictator voorzegd, achter wie de hele wereld aan zal gaan in grote verbazing (Openbaring 3:2-5). Wanneer we dit gedeelte bestuderen merken we waarom de gehele wereld zo achter deze man aan zal gaan. Namelijk omdat ze de draak, de satan, aanbidden en zo tot een eenheid zijn geworden. We zien dat deze krachten nu al werkzaam zijn. Tegenwoordig roepen vele predikanten en christenen op om "eenheid" te zoeken en bereiden ze zo de weg voor naar die wereld-eenheidkerk van de toekomst. (zie ook artikel Manifest voor eenheid of valse oecumene?)
"Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen." (Openbaring 3:2-5)

Dat is precies waar de New Age beweging al geruime tijd mee bezig is. Deze beweging gelooft in een eenwording van heel de mensheid om zo een "christusbewustzijn" te bereiken. Dat zou dan de redding van deze wereld zijn. Wel, deze "postmoderne" christenen werken bewust of onbewust mee met deze New Age toekomstplannen. De contouren van "één wereld" (globaal) regering, "één wereld" godsdienst en "één wereld" leider komt alsmaar dichterbij.
Wanneer deze dingen zullen plaats vinden? We weten het niet.
We mogen echter niet gaan zoeken achter data, want die heeft de Heer Jezus niet genoemd. Hij heeft ons wel degelijk geboden om waakzaam te zijn, Hem uit de hemelen te verwachten, en de tekenen der tijden te verstaan.
Het is dan een geweldige zegen vast te kunnen houden aan wat God heeft gezegd. De Bijbel is Gods woord aan ons. Daarmee kunnen we veilig navigeren. God alleen kent de toekomst. Bij Hem kunnen we altijd terecht. De vraag is of we bereid zijn om naar Hem te luisteren. Willen we Hem serieus nemen? Of hebben we Hem afgeschreven? Er is TOEKOMST! Er is er Eén die om je geeft en je helpen wilt.
Ook als je partner je soms ontgoochelt, als de druk op je werk soms te zwaar is om te dragen, als je kind van je vervreemdt, als je ouders je te streng aan het lijntje houden, als de oudsten/verantwoordelijken niet doen wat ze moeten doen, als een broeder of zuster op je hart heeft getrapt, als..., als...
Ja, dan is er een antwoord. Er is Eén die om je geeft en je helpen wilt! Dat antwoord is de Christus, Jezus, Gods Zoon. Ja, want waar de Here Jezus als de CHRISTUS wordt aanvaard, daar verdwijnt de angst en komt de liefde binnen. De macht van de zonde, de macht van de dood, is verbroken. Christus maakt ons vrij van schuld. Christus maakt ons vrij van angst. In Zijn overwinning mogen wij staan. In Zijn 'Het is volbracht!' ons koesteren en veilig weten. Daarom is mijn nieuwjaarswens:
Kijk in 2013 naar Jezus Christus, onze Verlosser. Hij maakt het verschil!
Velen hebben God en Zijn woord allang afgeschreven en zijn het gaan zoeken in allerlei occulte en mystieke praktijken die hen zogenaamd dichter bij God brengen. Maar ze komen bedrogen uit. Gods woord heeft telkens opnieuw bewezen betrouwbaar te zijn. Laten we daaraan vasthouden.

Tot slot: Fil.4:4-9: "Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn."

In deze vrede van God welt bij ons ook de bron van dankbaarheid op.
Dank u wel, Here Jezus.
Dank u voor uw vrede,
Dank u voor uw liefde,
Dank u voor dit nieuwe jaar 2013.
Ja, Here Jezus;
kom spoedig, wij verwachten U!!
Amen.

Wees waakzaam en laat u niet misleiden. Met de beste wensen voor het nieuwe jaar.