Wat als het etiket liegt...!

 

Inleiding


Graag deel ik met jullie, lieve lezers, een zorg die drukt op mijn hart. Als ik bv. naar de website van EJV ga, dan lees ik verontrustende dingen. Modern, in, populair, maar ver van Gods Woord verwijderd. Dan rijst de vraag: hoe ga ik hier nu mee om? Wat is de gepaste actie? Hoe kan ik ouders die hun kinderen liefhebben waarschuwen voor deze trends? Hoe krijg ik hun aandacht en begrip?
Want er is een sfeer gecreëerd van wantrouwen en misprijzen. Hoe overstijgen we deze moeiten en kunnen we de ernst van de situatie aankaarten? Vele ouders schrikken pas op als het te laat is en hun 'kind' met veel misbaar afstand heeft genomen van het christelijke geloof. Het ligt op mijn hart om hen te bereiken vooraleer zij deze drama's moeten meemaken.
Daarom besloot ik om aan deze zorg een artikel te wijden.

Website EJV


Ik lees op de website van EJV (Bron, geraadpleegd januari 2013):
Waarde 5: In hun wereld stappen (Incarnatie)

Probleemstelling: Hoe dicht mag je komen?

Hoe kan ons jeugdwerk vanuit een specifiek christelijk geïnspireerde manier geïnterpreteerd worden?
Hoe dicht kan je komen bij de jongeren of hoe ver mag je gaan in hun ervaring en belevingswereld?

Een oplossing: Incarnatie en engagement

Het mag duidelijk zijn dat het EJV jeugdwerk holistisch van aanpak wil zijn maar het zou niet volledig zijn zonder een vijfde waarde: de Incarnatiegedachte.

Het woordenboek beschrijft incarnatie als "vleeswording, menswording". Deze synoniemen beschrijven het christelijke geloof dat God naar de wereld gekomen is in de persoon van Jezus Christus. Voor een evangelische jongerenorganisatie is dit een niet onbelangrijk gegeven.

De incarnatie van Christus staat voor ons model voor het principe van het jeugdwerk. Net zoals Jezus Zijn omgeving verliet om "zijn intrek te nemen in onze wijk", zo wordt er van ons gevraagd dat we onze comfortzone inruilen voor de omgeving van jongeren.

De incarnatie herinnert ons eraan om de stap te zetten en naar jongeren te gaan en hen te helpen. Het jeugdwerk is een missie op zich. De vier ander waarden willen voorkomen dat onze missie ontaardt in indoctrinatie of in cultuspraktijk. Het jeugdwerk is dus voor ons vooral een zingevingswerk.

Dit klinkt allemaal heel geleerd en interessant, maar wat zegt men nu eigenlijk precies bij deze 5de "waarde"? Waarom woorden gebruiken als incarnatie en holisme? Zijn dat waarden die we als christen dienen te hebben en te koesteren? Nee, zeker niet.
Waarom woorden gebruiken die enkel maar voor verwarring kunnen zorgen? Wij leerden dat we geen 'tale Kanaäns' mochten gebruiken. Waarom dan voor deze verwarring kiezen?

Incarnatie


Het NT spreekt één keer over incarnatie (Joh.1:14): "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid."
Dat is Bijbelse waarheid, waarop ons geloof stoelt, één van de pijlers van ons geloof.
God die mens werd, Zich ontledigde, naar deze wereld kwam om het zondeprobleem op te lossen.
God die de kloof, door de zonde ontstaan, en die de mens nooit dicht kreeg/krijgt, kwam dichtleggen door het KRUIS over de kloof te leggen.

Maar het woord incarnatie, en ook reïncarnatie, wordt toch wel heel anders gebruikt in de seculiere wereld. Het gebruiken van dit woord, en het (her)invullen van de betekenis ervan, daar willen we voor waarschuwen.

De EJV-invulling van het woord incarnatie wordt dan: in hun wereld, die van de jeugd, stappen. Alsof andere christen-jeugdwerkers dat dan niet doen, en er buiten willen blijven. Dit is een vreemde en valse voorstelling van de feiten. De vraagstelling bij hun 5de waarde is tendentieus, en lokt je naar bepaalde antwoorden toe. Vele jaren was ik jeugdleider, sprak op kampen en weekends, élke zaterdag hadden we jeugdsamenkomst. We probeerden het levendig en plezant te maken, en ons in de leefwereld van onze tieners te verdiepen en te verplaatsen, terwijl we wel wisten dat het geen zin had om in competitie te gaan met seculiere jeugdbewegingen als Chiro of Scouts. Het jeugdwerk was altijd een zorg, was ploeteren en zwoegen. Vele jongeren passeerden onze gemeente en jeugdwerk, weinigen bleven hangen. Dit lag niet aan het engagement! De jeugdwerkers werden wat ouder, en werden oudsten of pastors in hun gemeente. Het lag en ligt niet aan hun engagement! Het ligt aan het harde hart van de mens, of die nu jong is of oud. Door het woord incarnatie te gebruiken, en er de invulling van 'in hun wereld stappen' aan te geven, speelt EJV een gevaarlijk spel, opent deuren die gesloten moeten blijven. Het speelt in op 'menselijke' verlangens naar die onzienlijke, onzichtbare wereld. In plaats van die drang af te remmen, en Gods verboden daaromtrent te respecteren, wordt er gestuurd naar deze occulte wereld. Gods waarschuwingen worden daarbij flagrant genegeerd!

Dit kon ik lezen op de e-krant van het Nieuwsblad: mini-cursus Avatar (Bron, geraadpleegd januari 2013):
Maak kennis met Avatar®, een ervaringsgerichte training, met jouw leven als centraal thema. Het is een verbazend effectieve methode om verlangens, grote plannen, kleine verbeteringen, dromen, projecten of persoonlijke doelen te verwezenlijken. Je leert ongewenste gevoelens, twijfels en beperkingen los te laten en meer van elk moment te genieten in harmonie met je omgeving.

Avatar® is het meest krachtige, puurste zelfontwikkelingsprogramma dat beschikbaar is. Het is een serie ervaringsgerichte oefeningen die je in staat stellen jezelf te herontdekken en je bewustzijn af te stemmen op datgene wat je wilt bereiken. Je zult je eigen unieke inzichten en realisaties ervaren. Jij bent het die meer over jezelf te weten komt.

Avatar® is een negendaagse zelfempowerment training die gegeven wordt door een wereldwijd netwerk van gelicenseerde Avatar Masters. Meer dan 100.000 Avatars in 71 landen genieten van de resultaten van Avatar.

Als je het woord 'incarnatie' googlet, dan word je met heel andere dingen geconfronteerd, dan met de Vleeswording van God. Dan gaat het over Avatara, over Vishnu, over orakels en runen, en andere gevaarlijke New Age-zaken.
Incarnatie is immers een heel gekend woord in de New Age.

Nemen we even Wikipedia erbij: het betekent letterlijk vleeswording en is afkomstig uit het Latijn: in- is in, -carn- van caro, carnis: vlees en atie van -atio: -ing.
Het Latijnse werkwoord is incarnare (in het vlees komen); vergelijk Et incarnatus est uit het Credo.

Definitie Wikipedia (Bron, gelezen januari 2013):
Het woord avatara komt uit het Sanskriet: letterlijk de neerdalende, en betekent: de incarnatie.
In het hindoeïsme kan een avatara bijvoorbeeld de incarnatie van God of Saguna Brahma (meestal Vishnoe) in een menselijk of dierlijk lichaam zijn. Vooral vaishnavieten geloven in avatara's, veel andere hindoes geloven niet dat God in zijn geheel als avatara kan incarneren.
Avatara's zijn de sterkste wezens in het heelal. Ze hebben de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de rust en balans in het universum. Ze komen misschien als incarnatie van een God, maar hebben daarbij nog steeds dezelfde krachten. Ook hun onsterfelijkheid houden ze, wetend dat, als het erop aankomt, ze die altijd ten goede moeten gebruiken.
Er is één avatara die uit zichzelf is geïncarneerd, niet ontstaan uit een God maar uit zichzelf doordat alle krachten van alle zonnen en alle sterren uit het heelal zich hebben gebundeld. Daarna heeft hij zelf ook weer het heelal gecreëerd. Deze avatara, niet genoemd bij naam, is de machtigste onder de avatara's, bedoeld om zijn mede-avatara's te beschermen tegen het kwaad.
De avatara's krijgen hulp van engelen uit de hemel. Zij vechten mee voor de balans in het universum. Ook de engelen worden verdeeld naar rang. Zo is de aartsengel de belangrijkste engel en deze staat boven de gewone engelen. De aartsengelen hebben de verantwoordelijkheid over engelen onder zich.
In het epos Mahabharata komen Krishna en Rama voor, twee van de tien avatara's van Vishnoe.
Hoewel de benaming niet gebruikelijk is, kan Jezus van Nazareth de avatara van JHWH worden genoemd, wat wordt uitgedrukt in het evangelie volgens Johannes: het Woord is vlees geworden.

Avatar: vandaag de dag in films als Avatar, een 3D sciencefictionfilm van James Cameron, in tekenfilms als Avatar, the last Airbender. De film won enkele oscars en is een grote kaskraker. We zijn al weer wat verder nu, want we spreken al over gravatars (globally recognized avatar).

Holisme


Nog zo een woord dat typisch New Age is, maar dat momenteel heringevuld en gebruikt wordt door christelijke organisaties (1) (EJV, Ichtus, ...), is holisme. Ik bespreek het hier in dit artikel even kort mee, omdat het ook in deze 5de waarde vernoemd wordt (zie tekst EJV).

Wat is holisme, en hoe wordt dit begrip met een christelijk sausje op smaak gebracht en verteerbaar gemaakt? Graag verwijzen we naar de website van Stichting Promise, naar het artikel Holisme of eenheid in Christus.

Holisme, een vorm van synthesedenken (2).
Holisme is universalisme (3), de universele waarheid, dat het in alle religies uiteindelijk om 'hetzelfde' gaat.
Holisme als de grote bemiddelaar, het glijmiddel dat alles bij elkaar laat komen en werken. Want het draait toch om hetzelfde, verschillen worden genegeerd als zijnde onbelangrijk, niet ter zake doende.

Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen.

Andere 'typische' new age-woorden en gedachten zijn: de gedachten van eenheid, universalisme, het goddelijke in jezelf, de evolutionaire kracht in alle bestaande dingen, karma, (re)incarnatie, het aanbreken van de nieuwe tijd (weg met vissentijdperk, leve aquarius). Dit zijn geen 'nieuwe' dingen, maar dingen die steeds weer worden 'heruitgevonden'. Nieuw is misschien de combinatie die er gemaakt wordt met en de introductie van oosterse rituelen en technieken, zoals yoga, mantra's, zen, goeroe, avatar, ... Heksen, witte en zwarte, elfjes, engelen, sjamanen, innerlijke leraars brengen je graag een nieuwe, "betere" wereld binnen.
Gezondheid in geest en lichaam is belangrijk geworden, en alle middelen om die gezondheid te hebben en te houden.

Slot


Elke keer weer als we met deze woorden en begrippen worden geconfronteerd, dan zou alles in alarmfase rood moeten springen. Maar dit gebeurt niet, spijtig genoeg.
Yoga? Oké! Karma? Oké! (re)Incarnatie? Oké! Eenheid? Oké! Evolutionaire kracht? Oké! God in elk van ons? Oké, ...
Het rode licht wordt genegeerd, het brainwashen gaat verder, botsingen en drama's zullen volgen.

2 Tim.4:2-5: "Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle."

Ik wil roepen en waarschuwen, ... ik kan niet anders.


Commentaar:
(1) Het is opvallend, maar NIET toevallig, dat het juist deze organisaties zijn die op onze kinderen, jeugd en jong-volwassenen zijn gericht, die deze 'vreemde' en gevaarlijke woorden gebruiken en herinvullen. Op deze manier leiden ze onze kinderen de nieuwe grote éénheidskerk binnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hoe gaan we onze kinderen voor deze besmetting waarschuwen, hoe hen beschermen? Nu reeds kunnen we van een 'verloren' generatie spreken. Hoe gaan we de volgende generatie weer winnen voor de Heer Jezus Christus, Zoon van de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde?
(2) Lees het boek van Francis Schaeffer, De God Die leeft. Uit het glossarium: Synthese: De combinatie van de partiële waarheden van these en antithese tot een hogere vorm van waarheid, vgl. dialectiek. (F.A.S.)
(3) Uit het glossarium: Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen.