Bent u veilig?

 

"Dat hoop ik toch", hoor ik u denken, "want een mens weet niet wat hem boven het hoofd hangt. Mijn gezondheid is volgens mijn huisarts goed. Mijn huis is redelijk beveiligd. Mijn bank is... Het ziet er goed uit." Maar daar ging mijn vraag eigenlijk niet over. Ik zou het graag met u hebben over een andere soort van VEILIG ZIJN. We stellen elkaar vaak de vraag of alles oké is en dan volgt meestal het antwoord "alles goed". We hebben het meestal over onze gezondheid, ons werk of onze financiële toestand. Maar de vraag die ik u vandaag wil stellen is: "Hoe staat het met uw ziel? Is alles oké? Bent u veilig?" Jezus Christus heeft in dit kader een belangrijke vraag gesteld, nl. "Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?" Onze ziel kan zich dus in een gevarenzone bevinden zonder dat we het beseffen. "Alles" kan zo schitterend goed lijken te gaan en toch kan het zijn dat niet "alles" oké is. Vandaar de vraag of u veilig bent. Of beter, is uw ziel in veiligheid? Jezus Christus heeft heel vaak gesproken over de menselijke ziel. Nog sterker zelfs, Hij is speciaal naar deze aarde gekomen om onze zielen in veiligheid te brengen. Hij heeft hier zijn leven voor over gehad. Daarom zei Hij: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Er dreigt dus duidelijk een gevaar dat uw ziel niet in veiligheid is. En die toestand is er omdat, zoals de Bijbel verklaart, alle mensen zondaren zijn.

Romeinen 3:23: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
We moeten deze toestand eerlijk onder ogen durven zien en als we eerlijk zijn, zegt ons geweten dat er ergens iets niet in orde is. Vaak praten we er overheen of trachten we een goed gevoel te kweken door allerlei vermaak. Maar diep van binnen heerst daar een gevoel van leegte en eenzaamheid waardoor we een rusteloos leven gaan leiden op zoek naar ware diepe vrede. Gelukkig heeft God ervoor gezorgd dat er een uitweg is uit deze uitzichtloze situatie! Zoals we al zagen, heeft God in liefde Zijn Zoon hiervoor gegeven. Nu vraagt u terecht hoe dit werkt.
Laat ik het u tonen met enkele Bijbelteksten. In Romeinen 3:23 staat, dat alle mensen gezondigd hebben, en Gods heerlijkheid missen.


Scheiding tussen God en mens
Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:1,2)


Verlossing door Jezus Christus
En in Romeinen 3 lezen we vervolgens in vers 24:
En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.
De mogelijkheid om de toestand recht te zetten wordt hier gratis aangereikt als een gunst van God. Hij verlost namelijk onze ziel door het werk van Jezus Christus. Jezus Christus heeft de schuld van al uw zonden en overtredingen aan het kruis gedragen en betaald. Wat nu van belang is, is dat u volkomen vertrouwt op Jezus Christus, dat u in Hem gelooft als uw verlosser.
Vertel Hem dit ook in een eenvoudig gebed: "Jezus, ik erken en belijd dat ik een zondaar ben. Ik vraag u vergeving voor al mijn zonden. Ik dank u hartelijk voor de verlossing door uw lijden en sterven op het kruis. Wilt U in mijn leven komen en me helpen om U voortaan te volgen in gehoorzaamheid? Amen."

Moge de vrede van Christus diep in uw hart heersen.

Een lied

Wanneer vrede, als een rivier, op mijn weg komt,
of wanneer zorgen als golven van de zee over mij heen
rollen, wat ook mijn lot is, U hebt mij geleerd te zeggen:
'Het is goed, het is goed met mijn ziel.'

Al gaat Satan tekeer, ook al komen er beproevingen,
laat deze zegenrijke zekerheid in mij heersen:
dat Christus heeft omgezien naar mijn hulpeloze toestand
en dat Hij Zijn eigen bloed vergoten heeft voor mijn ziel.

(Horatio Spafford)