Theo...loog!

 

Enige tijd geleden stuurde iemand uit mijn kennissenkring een lijst op met grappige woordverdraaiingen zoals,
MAGAZIJN: persoon die azijn lust
VERTROUWEN: op een afgelegen plaats trouwen

In de lijst trof mij echter ook het woord
THEOLOOG: Theo vertelde de waarheid niet

Dit grappige woordenspel refereert echter naar een droevige waarheid. Ontelbare mannen en vrouwen beweren met hun titel dat ze God kennen (theoloog = Godgeleerde), maar kennen Hem NIET! Dit is echter geen nieuw fenomeen. In Gods woord lezen we over een ontmoeting die de Heer Jezus 's nachts had. We vinden deze gebeurtenis terug in het Johannesevangelie.

Het gesprek met Nicodemus (Johannes 3)


1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? 13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Tot daar Gods Woord.

Nicodemus was een leraar van Israël, een man waar anderen met hun geschilpunten terecht konden. Hoe uitgebreid zijn kennis was, weten wij niet. Maar uit het gesprek met de Heer Jezus kunnen we afleiden dat hij het állerbelangrijkste niet wist. Namelijk, hoe verkrijg ik een relatie met mijn Schepper en kom ik in Zijn koninkrijk?
Het sleutelwoord hierbij is wedergeboorte. Dit heeft helemaal niets te maken met de hindoeïstische en New Age dwaalleringen alsof een mens in een andere levensvorm ergens terug opduikt. De Heer Jezus grijpt een gebeurtenis aan uit het Oude Testament om dit aan Nicodemus uit te leggen. Wij lezen in het boek Numeri.

De koperen slang (Numeri 21)


4 Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen.5 Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. 6 Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. 7 En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. 8 En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. 9 Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

De Heer Jezus geeft hier aan de hand van deze gebeurtenis het antwoord.
De slang is het symbool voor satan. Het gif van de slang staat symbool voor de zonde, het kwaad dat in alle mensen zit, inclusief de schrijver van dit artikel. De Israëlieten die toen door de slangen werden gebeten, stierven na een zekere tijd een fysieke dood. Wij mensen ondergaan op het einde van ons leven niet alleen een fysieke dood. Als gevolg van het kwaad dat we gedaan hebben, gaat ook onze ziel verloren! De hel is geen fabeltje maar een realiteit waarvoor de Bijbel ernstig waarschuwt. TENZIJ... wij ons tot de Heer Jezus wenden. Net zoals de koperen slang in de woestijn, werd Hij op het kruis van Golgotha opgericht. Plaatsvervangend heeft Hij als onschuldige onze straf gedragen. Hem moeten wij om vergeving vragen van het kwaad dat we ons leven lang hebben gedaan.
Toen de Israëlieten in de woestijn naar de koperen slang keken, werd de werking van het gif teniet gedaan. Hetzelfde verlangt God van ons. Hij wil dat we naar Zijn Zoon opzien.
Dan wordt door de Heer Jezus de werking van het "gif" teniet gedaan en krijgen wij eeuwig leven. Hij heeft plaatsvervangend onze straf gedragen op het kruis van Golgotha.
Als we de Heer Jezus om vergeving vragen van onze vele zonden, krijgen we kwijtschelding en worden kinderen van God, waardoor we ook het eeuwige leven verkrijgen. Dit is een geschenk van de Heer Jezus. Je moet nergens lid van worden, of geld aan geven.

Beste lezer, misschien bent u wel zo een theoloog. Als dit artikel u heeft aangesproken, doe dan wat de Heer Jezus zegt. Ga op uw knieën, en bid de Heer Jezus dat Hij u mag vergeven en leiden. Hij heeft namelijk gezegd: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven." (Johannes 5:24). Haal daarbij uw Bijbel van onder het stof, en ga op zoek naar de weg die de Heer voor u bereid heeft...

Moge de opgestane Heer u leiden!