Verslag: Clouds without Water - A Call to Discernment

 

Inleiding


Op 11 februari organiseerde de Stichting Heartcry een studiedag in Nederland met als spreker Justin Peters. We zijn daar met enkele broeders heengetrokken.

Justin Peters (http://justinpeters.org) is geboren met een hersenverlamming, met als gevolg dat hij niet of nauwelijks kan gaan. Op zijn 16de is hij in contact gekomen met de 'Word of Faith' beweging, beter bekend bij ons als het welvaartsevangelie. Hij ging toen naar gebedsgenezers om van zijn ziekte genezen te worden. Hij heeft echter nooit genezing ontvangen en er werd hem gezegd dat hij niet genas omdat hij te weinig geloof had. Hij is dan in zijn studies deze beweging verder gaan onderzoeken en tot de conclusie gekomen dat deze beweging helemaal niet Bijbels is. Vandaag geeft hij overal studiedagen om mensen te waarschuwen voor deze beweging en christenen op te roepen tot onderscheid.

Deze dag bestond uit 4 seminaries die ik persoonlijk als een zegen heb ervaren. Wat duidelijk werd was dat Justin deze seminaries niet geeft uit verbittering, waarvan sommigen hem beschuldigen, maar uit liefde voor de Here en Zijn Woord en de vele mensen die door deze leer misleid worden en verloren dreigen te gaan. En ik wil er graag verslag van uitbrengen om ook u aan te sporen tot onderscheid. En moest u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over deze zaken, er bestaat ook een dvd van deze studie (http://heartcry.nl/webshop_Dvd's_382).

Sessie 1: Duty to discernment (plicht tot onderscheid)


In het eerste seminarie sprak Justin over het belang van Bijbels onderscheid. De Bijbel roept ons als christenen op onderscheid te tonen. Het is niet enkel een optie, het is een verplichting voor iedere christen (1 Thess. 5:21; 1 Kor. 2:14-15; Fil. 1:9; Hebr. 5:14). Een mooi voorbeeld hiervan wordt ons gegeven in Hand. 17:11 te Berea, waar de mensen het evangelie bereidwillig ontvingen en in de Schrift onderzochten of het waar was wat Paulus en Silas kwamen vertellen. Ze worden hierom edeler genoemd dan de anderen, die Paulus hadden verjaagd toen ze het evangelie hoorden. De welvaartsevangelisten leren vaak dat we ons denken moeten uitschakelen om Gods wonderen te kunnen zien, maar de Bereërs tonen ons dat degelijk onderzoek een goede zaak is. De Bijbel roept ons op God ook lief te hebben met ons verstand (Marc. 12:30).

Waarom is onderscheid hebben dan belangrijk? Ef. 4:14 leert ons dit. Er is vandaag de dag enorm veel wind van leer. Het is daarom belangrijk dat we weten wat we geloven, maar ook waarom we het geloven. Is ons geloof geworteld in de Bijbel, of komt het ergens anders vandaan? In Hebr. 5:11-14 bestraft de auteur de gemeente dat zij nog als kinderen zijn, die enkel babyvoeding kunnen eten. Maar ze hadden ondertussen al volwassen moeten zijn in het geloof en zelf leraren moeten zijn. Ze hadden al in staat moeten zijn om onderscheid te maken tussen goed en slecht voedsel, tussen goede en slechte leer. Maar ze waren hiertoe niet in staat. Geestelijke maturiteit en onderscheid gaan dus hand in hand, zijn niet van elkaar los te maken.

Wanneer je deze houding van onderscheid aanneemt zal het zo zijn dat je op kritiek en boosheid stuit, want niet iedereen is hiermee gediend. De meest voorkomende vormen van kritiek die je tegenkomt heeft Justin ook weerlegd.
Een veelvoorkomende kritiek is dat je niet mag oordelen (Matt. 7:1-5). Maar Jezus spreekt hier over een hypocriet oordeel, waarbij je zelf doet wat je een ander verbiedt. Maar binnen het Bijbelse kader worden we wel degelijk opgeroepen te oordelen (Matt. 7:6,15-16; Matt. 18:15-18; Joh. 7:24; 1 Kor. 5).
Een andere veel voorkomende kritiek is dat je geen namen mag noemen, maar Paulus zelf deed dit echter wel (2 Tim. 2:16-18; 4:10). We moeten hier niet lichtzinnig mee omgaan, wanneer het over kleine verschillen gaat, maar wanneer de fundamenten van het evangelie worden aangevallen moeten we dit vast en zeker doen om mensen te behoeden voor een leer die het heil niet brengt.
Wat ook wel eens gezegd wordt, is dat we het advies van Gamaliël moeten volgen in Hand. 5:34-42 en dat valse leren wel zullen verdwijnen als ze niet van God zijn. Maar dit is een slecht advies, want ten eerste was Gamaliël geen christen, en was hij zelfs de leraar van één van de meest fervente vervolgers van de gemeente, Saulus. Bovendien leert de praktijk ons dat dit niet klopt, want dan zouden er vandaag geen dwaalleren en valse godsdiensten meer bestaan.
Vaak worden mensen die waarschuwen tegen dwalingen ook wel liefdeloos genoemd. Maar wie is er liefdelozer? Degene die de blinde naar de afgrond leidt, of degene die op hem roept en schreeuwt dat hij zich moet omdraaien? De waarheid zeggen is liefdevol, de waarheid verzwijgen, dat is pas haat.
Wat men ook wel zegt is dat deze mensen misschien wel fout zitten, maar ze zijn zo oprecht. Maar oprechtheid is niet de vraag, wel de waarheid. De piloten die hun vliegtuigen in de WTC-torens vlogen, waren zeer oprecht in hun overtuigingen, maar de waarheid kenden ze niet.
Een Bijbelvers waar veel welvaartsevangelisten mee af komen is Psalm 105:15, waarbij ze zeggen dat zij zelf de gezalfden des Heren zijn. Maar ze rukken hiermee dit vers volledig uit zijn context. Deze psalm gaat over de aartsvaders van Israel, en moderne leraren kunnen zich hier helemaal niet op beroepen.

Sessie 2: Dangerous Doctrines (gevaarlijke doctrines/leren)


In deze tweede sessie heeft Justin gesproken over de oorsprong en de doctrines/theologie van de Word of Faith-beweging. Deze leer vindt zijn oorsprong namelijk helemaal niet in de Bijbel, maar in heidense metafysische sekten, zoals de New-Age beweging en de gnostiek. De grondleggers van de beweging zijn mensen als Phineas Quimby, Essek Kenyon en Kenneth Hagin.

Één van de basisdoctrines van de Word of Faith-beweging is die van positive confessions (positieve belijdenis). Ze leren dat net zoals God in Gen. 1 de wereld door te spreken creëerde, dat ook wij die macht hebben. Achter onze woorden schuilt een macht die ons in staat stelt zaken te "maken". Geloof wordt dan ook niet gezien als een vertrouwen op God, het is een soort magische kracht die wij in ons hebben en die we kunnen sturen om God tot wonderen te dwingen. Als wij dus negatieve woorden uiten, of negatieve gedachten de wereld in sturen, zullen er ook negatieve zaken gebeuren. God moest zelfs Zacharias stom maken om te verhinderen dat zijn negatieve woorden de geboorte van Johannes en Jezus zouden verhinderen (Luk. 1:20). Zacharias had dus eigenhandig bijna het ganse heilsplan voor deze wereld verhinderd. De god van het welvaartsevangelie is een zeer zwakke, banale god, de mens echter wordt verhoogd tot een goddelijke status.

En daarmee komen we tot een tweede doctrine van deze beweging die leert dat alle christenen kleine goden zijn. God heeft bij de schepping de mens geschapen naar Zijn beeld, Adam was een exacte kopie van God. Toen Adam zondigde, verloor hij zijn goddelijkheid en ging hij over naar de satan. God verloor toen zijn macht over de wereld en satan werd de god van deze wereld. Maar wanneer een mens tot bekering komt krijgt hij zijn goddelijkheid terug. En God kan niet arm, ziek, … zijn, dus ook christenen moeten allemaal rijk en gezond zijn. En hiermee komen ze tegemoet aan de meest basale verlangens van de mens, en miljoenen mensen gaan hier ook op in. Dit is echter volledig in strijd met wat de Bijbel leert. Wij zijn wel degelijk de kroon op Gods schepping, maar we zijn helemaal geen goden. En wanneer we tot bekering komen belooft de Bijbel ons wel een toekomst zonder tranen en pijn in de hemel, maar hier op aarde is ons verdrukking en strijd beloofd. Dit is natuurlijk helemaal geen populaire boodschap, maar het is wel de boodschap van de Bijbel. Wanneer we kijken naar deze leer moet ook gezegd worden dat het verlangen om gelijk te zijn aan God nu net datgene is wat geleid heeft tot de zonde (Gen. 3:5; Jes. 14:12-15).

Men aanvaardt ook de soevereiniteit van God niet. Volgens deze beweging heeft God onze toestemming nodig om wonderen te kunnen doen. In de hemel kan God doen wat Hij wil, maar hier op aarde niet, hier kan Hij niets doen zonder onze goedkeuring. Maar de Bijbel leert ons dat God kan doen wat Hij maar wil, en Hij laat zich werkelijk niet door ons gezeggen wat te doen (Job 38-42).

Wanneer het over Christus gaat, houden ze vast aan een eeuwenoude dwaling, nl. het arianisme. Deze leer verkondigt dat Jezus niet God is. Hij was enkel en alleen een mens. Deze dwaling werd reeds in 325 n.C. officieel verworpen door de gemeente op het Concilie van Nicea. Maar de welvaartsevangelisten houden er nog steeds aan vast, net als de Jehovah-getuigen, Mormonen en groepen binnen het adventisme. Zij leren dat Jezus niet de eniggeboren Zoon van God was, maar slechts de eerste van velen. En dit is zeer belangrijk om te beseffen. Want wanneer we de Godheid van Christus in twijfel gaan trekken, gaan we het evangelie zelf afbreken. Er zijn heel veel mensen op deze wereld die geloven in Jezus Christus. Ook moslims en katholieken geloven in hem, maar de Christus die zij brengen is niet de Christus van de Bijbel. Hun Jezus is een andere Jezus dan Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God die God is en die onze zonden aan het kruis gedragen heeft zodat wij eeuwig leven kunnen hebben. Hun Jezus is de eerste Zoon in een rij van velen kleine goden. Zij plaatsen zichzelf op dezelfde plaats als Jezus.

En daarom moeten we toch zeggen dat de mensen die deze leer brengen geen christenen zijn. Zij zijn wolven in schaapskleren die het evangelie misbruiken om de zwakken, de zieken en de armen te misleiden en zichzelf enorm te verrijken. Hun evangelie is er één van hebzucht. Mensen worden uitgebuit om hun eigen zakken te vullen. Over hen spreekt de apostel Petrus in 2 Petr. 2 en hun lot zal helemaal niet mals zijn. Ze hebben een andere god, een andere Jezus en een misplaatste reden (hebzucht) om tot de Here te komen, niet ten vergeving van zonden, maar ter verrijking van zichzelf.

Sessie 3: Mangled Manifestations (verwrongen manifestaties)


In de derde sessie ging Justin de meer dramatische manifestaties behandelen die de Word of Faith-beweging claimt.

Ongecontroleerd schudden en vallen in de geest, ongecontroleerd lachen, spreken in tongen, profeteren,... Dit zijn allemaal kenmerken van de Kundalini, een Hindoe-cultus. Ook in de Griekse culten in de tijd van de apostelen bestonden deze fenomenen. In tongen spreken was zeer courant bij de Grieken. Uiterlijke bovennatuurlijke manifestaties zijn niet altijd van God. Ook de heidenen communiceerden/communiceren op deze manieren met hun goden. Er valt veel te zeggen over in tongen spreken, maar het grote onderscheid tussen heidenen die in tongen spraken en christenen die dit in de Bijbel deden, was dat dit bij de heidenen een onverstaanbaar gebrabbel was/is, terwijl het in de Bijbel steeds verstaanbare talen waren. De Korinthische christenen wilden eigenlijk vasthouden aan deze praktijken, de reden dat Paulus hen schreef was om o.a. zulke misstanden aan te pakken.

Binnen deze beweging zien ze de meest extraordinaire claims. Mensen worden genezen, mensen staan op uit de dood, mensen beheersen het weer, edelstenen verschijnen uit het niets in de handen van predikanten, bezoekjes aan de hemel, … Ook de methodes die gebruikt worden zijn soms enorm extreem. Todd Bentley beweert dat God hem al een paar keer heeft opgedragen zieke mensen gewelddadig in elkaar te slaan om hen te genezen. En miljoenen gaan naar zijn bijeenkomsten. Ook wanneer we gaan kijken naar de persoonlijke levens van vele van zulke predikers, zien we drankmisbruik, overspel, … En ook deze predikers en hun families lijden aan ziektes en sterven uiteindelijk.

Een veel voorkomende manifestatie is het vallen in de geest. Opvallend is dat deze mensen steeds achterover op hun rug vallen. Wanneer we echter in de Bijbel gaan kijken zien we dat mensen voorover vielen uit eerbied in de aanwezigheid van God (Matt. 17:5-6). Wanneer een ervaring buiten het Bijbels gegeven kader valt, moeten we altijd voorzichtig zijn en onderzoeken, hoe echt de ervaring ook lijkt, want anders bestaat het gevaar dat we onszelf openen voor demonische invloed. Dat deze ervaringen vaak echt zijn wordt niet in twijfel gesteld, wel de bron ervan.

Een andere claim die vaak gemaakt wordt is die van directe Goddelijke openbaring, God zegt dit en dat tegen mij. We horen in deze tijd vaak zeggen dat gebed in 2 richtingen gaat. Eerst spreek ik tegen God, vervolgens moet ik mezelf dan stil maken en stoppen met denken en dan kan ik misschien de stem van God horen. Vele oprechte christenen proberen dit ook. En wanneer we dit doen gebeurt het volgende. Een gedachte schiet door ons hoofd. En dan denken we: "Was U dit, Here, of was ik dat?" Hoe weet je dat nu? Vraag je je soms wel eens af: "Wat is er mis met mij?" wanneer je anderen hoort zeggen dat God tot hen spreekt. Is er dan iets mis met je, zijn zij dan geestelijker dan jij? Maar we moeten zien wat de Bijbel hierover zegt. Hebr. 1:1-2 zegt ons dat God op vele wijzen gesproken heeft met mensen, maar vandaag spreekt Hij door zijn Zoon. En daar hebben wij een onfeilbaar en volmaakt verslag van in Zijn Woord. God spreekt zeker nog tot ons vandaag, maar Hij doet dat voornamelijk door de Bijbel. Hij leidt ook onze wegen, brengt situaties in ons leven, legt ons mensen op ons hart, maar wanneer wij zeggen dat wij een hoorbare stem van God horen, dan ontvangen we een nieuwe Goddelijke openbaring, en dan dienen we die aan de Bijbel toe te voegen. Maar de Bijbel leert ons juist dat we niets aan de Bijbel mogen toevoegen (Op. 22:18).

Hoe weet je dan wat de wil van God is voor jouw leven? Lees de Bijbel, bestudeer Gods Woord, en wandel in gehoorzaamheid. Bid God om wijsheid en Hij zal het je geven. Vraag de mening van Godvrezende mensen in je omgeving. Kijk naar de mogelijkheden die God op je weg legt en neem dan een wijs besluit. En wanneer je toch een verkeerde beslissing neemt, keer dan terug en neem de goede. Gods woord is voldoende om Zijn wil in je leven duidelijk te maken, je hebt daarvoor geen hoorbare stem van God nodig.

Wat zijn dan de kenmerken van een valse profeet? Hij bidt of profeteert in een andere naam dan die van JHWH. De Word of Faith-beweging valt hieronder omdat, zoals we gezien hebben, hun God een andere is dan die van de Bijbel. Hij vertoont regelmatig immoreel gedrag (Jer. 23:14). Hij leert vanuit een andere autoriteit dan de Bijbel (vb. directe Goddelijke openbaring). Hij profeteert zaken die niet uitkomen (Deut. 18:21-22). Deze lijst is niet volledig, maar biedt wel een leidraad om valse profeten te onderscheiden.

Sessie 4: The Hurt of Healing (de pijn van het genezen)


De welvaartsevangelisten leren dat wij allen geroepen zijn om te leven in volledige overwinning over onze zonden en ziektes en armoede. Christus is voor al deze zaken aan het kruis gestorven dus als christen zijn wij bevrijd van alle zonde, maar ook van alle gevolgen van de zonde. Het is altijd Gods wil dat wij gezond en welvarend zijn. Maar wiens schuld is het dan wanneer dat niet zo is. Gods fout kan het niet zijn, dus dan moet het wel de fout van de zieke zijn. Ze leren dat mensen niet genezen uit een gebrek aan geloof (onze magische kracht om God te zeggen wat te doen), ofwel hebben we niet genoeg van ons geld afgestaan aan de Here (lees: aan de welvaartspredikant), ofwel is er nog verborgen zonde in je leven, of één van je voorouders heeft zich met occultisme bezig gehouden, of misschien ben je wel niet gered. Om dit te staven gebruiken ze enkele Bijbelteksten.

Één van de meest gebruikte teksten is Jer. 29:11. Ook mensen buiten deze beweging gebruiken deze tekst vaak, heel vaak siert ze op uithangborden van gemeentes of op de kaften van Bijbels. Maar hier moeten we voorzichtig mee zijn. De Here zegt dit ten aanzien van het volk Israel in ballingschap. Vaak vragen we over Bijbelverzen: "Wat betekent dit voor jou?" Maar die vraag doet er helemaal niet toe. Wat er toe doet is wat er staat en wat God ermee bedoelt. God laat hun weten dat God nog een plan heeft met hen na de ballingschap, dat er een tijd van herstel zal komen voor hen als volk. Wij kunnen dit niet zomaar op onszelf toepassen. Wel kunnen we het principe toepassen op ons leven. God heeft een plan met ons leven en wil dat het ons welgaat. Maar Gods idee over onze welvaart kan soms helemaal anders zijn dan wij ons dat voorstellen. God had een plan met Stephanus, nl. dat hij gestenigd zou worden ter eer en glorie van Hem. Soms wordt God het meest verhoogd in ons leven door ons lijden heen.

Een andere veel gebruikte tekst is 3 Joh. 2. Maar Johannes schrijft hier een brief aan zijn vriend Gaius, en opent zijn brief op dezelfde wijze als wij dat vandaag nog steeds doen. Het is een groet die zowel toen als nu zeer courant is en helemaal niet de wil van God of een leerstellige uitspraak. De welvaartsevangelisten weten dit wel, maar ze willen niet dat u dit weet.

Nu is het inderdaad zo dat Christus aan het kruis is gestorven voor de gehele zonde en al haar gevolgen. En ook is het zo dat ziekte en lijden een gevolg zijn van de zonde, maar niet van uw individuele zonde. Toen Adam en Eva zondigden is de ganse schepping vervloekt door de zonde. En de ganse schepping kreunt onder haar last. En Christus heeft aan het kruis zowel de zonde als haar gevolgen overwonnen. Maar de voordelen daarvan zullen ons nog niet allemaal openbaar worden in dit leven. De echte prijs wacht ons in de eeuwigheid, na dit leven, wanneer wij hier gestorven zijn of de Here ons is komen halen. Nu echter hebben we te kampen met de vloek die de zonde over de schepping heeft gebracht.

In de Bijbel vinden we ook tal van voorbeelden van mensen die oprecht van de Here hielden en toch geen genezing ontvingen. Trofimus (2 Tim. 4:20), Epaphroditus (Fil. 2:25-26), Timotheus (1 Tim. 5:23), Paulus (2 Kor. 12:7), Elisa (2 Kon. 13:14) … Nu is het zeker zo dat God ook vandaag nog steeds mensen geneest naar Zijn wil, en wanneer wij ziek zijn of onze vrienden of familie mogen we vast en zeker om genezing bidden. Maar de gave van genezing zoals we die bij de apostelen zagen zien we vandaag niet meer in de gemeente. Want als de Here de gaven uitdeelt zoals Hij het goeddunkt, en de gave van genezing hoort daarbij, waar is dan de genezer van de gemeente? Moet dan niet elke Bijbelgetrouwe gemeente een genezer hebben die op regelmatige basis mensen geneest, net zoals er wel onderwijzers zijn die regelmatig onderwijs geven? Niemand heeft vandaag de gave van genezing zoals Petrus en Paulus die hadden, waarbij zelfs de aanraking met een zweetdoek van de apostelen genezing bracht.

En dan is er het boek Job dat volledig genegeerd wordt in het welvaartsevangelie, en wanneer men het aanhaalt, wordt het volledig fout uitgelegd. Joyce Meyer beweert dat Jobs ongeluk een gevolg is van de zorg die hij voor zijn kinderen had, dit waren zogenaamd negatieve woorden die maakten dat het onheil over hem viel. Job is de oorzaak van zijn eigen lijden. Maar daarmee mist ze volledig de bedoeling en de boodschap van het boek Job, nl. de soevereiniteit van God. God doet wat Hij wil, ongeacht wat wij ervan vinden. Het is niet aan ons om Gods daden in vraag te stellen.

Het evangelie gaat uiteindelijk om de vergeving van onze zonden en de heiliging die daarop volgt. Soms gaat die heiliging door lijden en strijd heen. God belooft ons geen luilekker leventje hier op aarde. En dat is de grote leugen van het welvaartsevangelie. En op een dag zullen deze valse predikers en profeten voor de Here verschijnen en verantwoording moeten afleggen voor de uitbuiting waar ze verantwoordelijk voor zijn en voor hoe ze het evangelie van Jezus Christus hebben verdraaid tot een evangelie van de hebzucht. Ze leggen een enorme last op de mensen hun schouders. Niet alleen hebben mensen te kampen met hun ziekte, maar ook nog eens met de zorg en het schuldgevoel over een 'onbestaande zonde die verhindert dat ze genezen'.

Tijdens de studiedag zijn zeer vele namen de revue gepasseerd, te veel om in deze samenvatting van de dag op te nemen. Maar voor de volledigheid, en ter waarschuwing voor u, de lezer, wil ik tenslotte toch alle namen doorgeven die die dag genoemd zijn, en waarvan Justin Peters ook beeldmateriaal en citaten gebruikte om aan te tonen dat dit wel degelijk de leer is die ze brengen. Sommigen van hen leven nog, anderen zijn ondertussen overleden, maar hun leer blijft wel voortleven. Ik hoop en bid dat dit verslag u tot zegen mag zijn en u alert mag maken voor deze zeer kwalijke en onbijbelse leer.

Lijst van Word of Faith-predikanten


Hier geef ik u een lijst van namen. Een simpele zoekopdracht in YouTube bracht mij bij bijna alle beeldfragmenten die Justin die dag gebruikt heeft, dus u kunt zelf toetsen wat hun leer is.

Nora Lam (1932-2004)
Robert W. Shambach (1926-2012)
Joel Osteen
Benny Hinn
Phineas P. Quimby (1802-1866)
Essek W. Kenyon (1867-1948)
Kenneth E. Hagin (1917-2003)
Gloria Copeland
Creflo Dollar
Myles Munroe
Jesse Duplantis
Larry Huch
Paula White
Rod Parsley
Joyce Meyer
Joshua Mills
Todd Bentley
Pat Robinson
Kenneth Copeland
Andrew Womack