Roomse leer of Bijbel?

 

Inleiding


Misschien is dit op het eerste gezicht een vreemde titel, maar laat me even toelichten waarom het nodig is om bij deze vraag stil te staan. Zelf ben ik katholiek opgevoed en heb de rooms-katholieke leer er als vanzelfsprekend ingelepeld gekregen. In de lagere school werd de cathechismus (1) onderwezen en ook nu nog kan ik tal van vragen hieruit beantwoorden. Mijn ouders waren katholiek en deden op hun manier hun uiterste best om hun kinderen r.-k. normen en waarden bij te brengen.

Toen ik zo'n 20 jaar oud was, begon ik me meer en meer vragen te stellen omtrent de katholieke kerk. Ik was gelovig, maar had geen geloofszekerheid. Was ik wel behouden? Is de r.-k. leer echt de enige weg tot behoud? Verder kwam ik er achter dat sommige r.-k. priesters lichtvaardig met het celibaat omgingen. Ook toen al, ik spreek van de jaren 70, namen vele jonge mensen de leer niet meer zo ernstig, en gingen hun eigen weg, al dan niet met moeite door hun ouders geaccepteerd. Uiteindelijk ben ik via een collega op het werk tot geloof gekomen. Hij moedigde me aan om de Bijbel dagelijks te lezen en te vragen of God me de weg tot behoud duidelijk wou maken. Ik ging in de Bijbel lezen en na enkele maanden aanvaardde ik de Here Jezus als mijn Heiland en Verlosser. Niet alleen ikzelf veranderde, maar ook de hele wereld rondom mij. Gaandeweg werd mij ook duidelijk dat vele zaken binnen de Roomse Kerk niet met de Bijbel overeenstemden.

Vandaag betekent de r.-k. leer bij jonge mensen bijna niets meer. Op katholieke scholen onderwijzen leraars een vrijzinnige katholieke godsdienst, ze gaan immers zelf niet meer naar de kerk en geloven niet wat Rome, de paus hen oplegt, of hebben op z'n minst hierover een eigen interpretatie. Jonge mensen zijn hierdoor op latere leeftijd zelfs niet meer in staat uit te leggen wat deze leer eigenlijk inhoudt. Vandaar dit korte artikel met enkele begrippen welke nog steeds gelden binnen de Roomse Kerk, gemakshalve afgekort als RK.

Als christen hebben we een vaste basis, een referentie, en dat is de Bijbel. De Bijbel is een oud en misschien soms ook een moeilijk te begrijpen boek, maar het heeft het leven van tal van mensen radicaal veranderd! Miljoenen mensen hebben er God en de Here Jezus in ontmoet. Ga zelf de Bijbel onderzoeken en stel kritische vragen, maar sta tegelijk ook open voor wat de Bijbel je te zeggen heeft. Als een leerstelling Bijbels is, moet deze zonder meer aanvaard worden. Zijn er leerstellingen in tegenspraak met de Bijbel, dan moeten deze afgewezen worden. God heeft Zich geopenbaard in Zijn Zoon, de Here Jezus en in Zijn Woord, de Bijbel. Ook de Here Jezus was bezorgd over mensen die het Woord van God zouden veronachtzamen om in de plaats hiervan leringen van mensen te volgen. Binnen de katholieke hiërarchie wist men ongetwijfeld dat haar leringen niet op de Bijbel, maar op kerktradities waren gebaseerd. Dit was waarschijnlijk ook de reden dat geestelijken niet wilden dat het gewone volk de Bijbel las. Die zouden er dan namelijk achter komen dat de leer niet met de Bijbel overeenstemt. In 1559 publiceerde paus Paulus IV de eerste index van boeken die door de RK verboden waren. Mensen die het toch waagden een Bijbel te hebben of te verspreiden, kregen met de woede van de katholieke kerk te maken. Velen kwamen hierdoor op de brandstapel of werden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Tot in de 20ste eeuw namen deze geestelijken Bijbels in beslag en verbrandden ze. Door de reformatie in de 16de eeuw keerden velen katholieken zich tot het protestantisme. De contrareformatie sloeg hard terug. Zware vervolgingen brachten de achterblijvers terug in de Roomse kerk. Gedurende 400 jaar was het lezen van de Bijbel verboden, tot het Vaticaans Concilie in 1962 waar paus Johannes XXIII iedere gelovige aanraadde de Bijbel te lezen.

Is de nieuwe paus anders? Ik denk van niet. Ook de huidige paus Franciscus zal niets aan de rooms-katholieke leer veranderen. Volgens een artikel uit het IRS-maandblad (2), zegt Franciscus dat Maria onmisbaar is in het verlossingswerk en dat hij de wereld wil toewijden aan Maria's hart.

Marcus 7:7,8 - Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u.

Ook de RK hanteert de Bijbel, al bevat de katholieke Bijbel een aantal boeken welke niet tot de canon behoren. De belangrijkste vraag blijft: is de r.-k. leer zelf wel op de Bijbel gebaseerd?

Onderzoek de Bijbel zelf en toets aan datgene wat de RK leert. Voor de aangehaalde katholieke leerstellingen werd de r.-k. catechismus gebruikt.

Hoe ontvang ik de verlossing?


De RK leert dat men verlost wordt door middel van het doopsel. Het doopsel is één van de 7 sacramenten. Door de doop wordt men een kind van God en lid van de rooms-katholieke kerk.

De Bijbel leert ons dat we verlost zijn uit genade en die wordt verkregen door gewoonweg te geloven.

Efeziërs 2:8,9 - Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Goede daden zijn een gevolg van het hart dat veranderd is.

Efeziërs 2:10 - Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

2 Korinthe 5:17 - Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

De vrucht van ons nieuwe leven is in Christus. (lees Joh. 15).

De RK leert ook dat verlossing niet verzekerd kan worden. De eerste brief van Johannes werd juist geschreven om gelovigen te verzekeren van de zekerheid van hun verlossing.

1 Johannes 5:11-13 - En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Goede werken


De RK leert dat christenen gered worden door goede werken (goede daden) en dat verlossing door goede werken in stand wordt gehouden (= het ontvangen van de sacramenten, biechten van zonden tegenover een priester enz. …) De Bijbel leert dat christenen d.m.v. hun geloof uit genade worden gered, volledig los van de goede werken.

Titus 3:5 - maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Efeziërs 2:8,9 - Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Galaten 3:10,11 - Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Romeinen 3:19-24 - Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

De doop


In het Nieuwe Testament wordt de doop altijd uitgevoerd nadat iemand tot geloof in de Here Jezus is gekomen. De doop binnen de RK is niet de manier waardoor we gered kunnen worden. Verder leert de RK dat baby's en kleine kinderen een vernieuwing van het doopsel moeten ontvangen. Ook dit is een gebruik dat nergens in de Schrift wordt aangetroffen. Soms beroept men zich op de tekst van Hand. 16:33 waar het hele huishouden van de gevangenisbewaarder in Filippi gedoopt werd. Maar hier wordt nooit over baby's gesproken en vs. 31 vertelt juist dat verlossing door geloof wordt verkregen. In vs. 32 spreekt Paulus tot alle huisgenoten van de gevangenisbewaarder, en al zijn huisgenoten geloofden nu in God (vs. 34). Deze passage ondersteunt juist de doop van mensen die al geloven en niet de kinderdoop!

Bidden


Binnen de RK leert men om niet alleen tot God te bidden, maar ook tot Maria en andere heiligen. De Bijbel echter, maakt duidelijk om alleen tot God te bidden.

Mattheüs 6:9 - Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

Lucas 18:1-7 - En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?

Priesterschap


De RK leert dat er een verschil bestaat tussen geestelijken en leken.

1 Petrus 2:9 - Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Alle gelovigen vormen het priesterschap.

Biecht


Binnen de RK kan je vergeving van zonden ontvangen door de zonden op te biechten tegenover een priester. De Bijbel leert dat zonden tegenover God moeten worden beleden.

1 Johannes 1:9 - Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Maria


Geen enkele van de eigenschappen die de RK Maria toekent heeft een Bijbelse basis (Koningin van de hemel, een eeuwige maagd en "mede-verlosser" die ten hemel steeg, …). In de Bijbel wordt Maria gekenmerkt als een gehoorzame, gelovige dienares van God, die de moeder van Jezus werd. In Hand. 4:12 staat dat Jezus de enige Verlosser is. Ook 1 Tim. 2:5 toont aan dat Jezus de enige Middelaar is tussen God en mensen.

Slot


Beste lezer, aangehaalde leringen zijn slechts een kleine greep uit wat er allemaal binnen de Roomse Kerk geleerd wordt. Er is nog niet eens gesproken over de leer van het vagevuur, de aflaten, heiligenverering, de positie van de paus, het bidden voor overledenen enz. … Neem in elk geval de moeite om hetgeen aangehaald werd, in alle eerlijkheid, onder gebed te toetsen aan de Bijbel.

Trek zelf je conclusies en laat je niet weerhouden om bij je besluit tradities te doorbreken. Het gaat immers om eeuwig leven, of eeuwige verlorenheid.

Dat de Heer je bij deze zoektocht mag leiden. Hij is een goede Beloner voor diegene die Hem ernstig zoekt.(1) Boekje waarin, aan de hand van vraag en antwoord, geloofsonderricht wordt gegeven van de rooms-katholieke geloofsleer.
(2) IRS (afkorting van In de Rechte Straat ) = een interkerkelijke stichting die zich tot doel stelt om rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus. Zie IRS december 2013, blz. 11.