Breeze Awards 2014

 


Wijd is de poort en breed de weg...

Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken. Titus 1:16

Inleiding


Niet lang geleden hebben we op deze site aan de hand van een PowerPoint-presentatie verwezen naar het gevaar en de dwalingen van de Emerging Church-beweging (EC). Opnieuw laten we zien hoe dit zich, ook bij ons in Vlaanderen, verspreid heeft en dit nog doet. Ondanks eerdere waarschuwingen gaat men dus stug verder op de ingeslagen weg. De jongerenorganisatie Breeze speelt hierbij een belangrijke rol. In deze bijdrage willen we opnieuw hiertegen waarschuwen. Lees en oordeel zelf.

Op 10 mei ll. werd er een Breeze Awards-dag in Leuven georganiseerd. Deze jongerenorganisatie promoot heel overtuigend uit de EC-beweging (postmodern vrijzinnig christendom). Hoewel deze naam ondertussen niet meer door de aanhangers wordt gebruikt en men zeker niet zo genoemd wil worden, tonen hun praktijken dat het wel degelijk om EC gaat. Het is in de meeste gevallen zo dat men het afstrijdt dit te zijn of ermee sympathiseert. Ja, men wordt er zelfs boos om. Maar aan de vruchten herkent men de boom. Zo toont de aangekondigde Awards duidelijk op welke spoor Breeze Leuven zit. Voordat we verder gaan kijken naar de spreker voor deze dag, kijken we eerst eens naar het idee van een Awards-uitreiking. Het is tegenwoordig een hype om een Award (of een prijs of beloning voor een of andere verdienste) uit te delen. De wereld deelt allerlei Awards uit. Zo is er de TMF Awards van de muziekzender TMF met alle shows daarbij. Iets in dien aard wordt dus ook door Breeze gedaan met optredens van allerlei muziekbands en het uitdelen van Awards aan de gekozen personen.

Award


Maar wat leert de Bijbel over beloning? Kijken we naar het onderwijs van de Heer Jezus dan zien we duidelijk dat wat Hij hierover zegt juist het tegenovergestelde is. In Mattheüs 6 (onderdeel van de Bergrede) lezen we dit: "Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds."
En in Lukas 17:7: "Wie van u zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuiskomt, zeggen: Kom terstond hier aan tafel? Zal hij niet veeleer tot hem zeggen: Maak mijn maaltijd gereed, schort uw kleren op en bedien mij, tot ik klaar ben met eten en drinken, en daarna kunt gij eten en drinken? Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was? Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen."
Deze Schriftgedeelten tonen onomwonden aan dat de Heer Jezus duidelijk tegen het beroemen van mensen met een prijs of waardering voor wat mensen hebben gedaan, is. Een christelijke organisatie die de Bijbel kent zou dit toch moeten weten. Dat er later, wanneer we in de hemel bij God zullen komen, lonen en kransen uitgereikt zullen worden is zeker een Bijbelse leer. Maar tot die tijd is het gezond dat elke christen jong en oud leert te zeggen wat de Heer Jezus Zijn discipelen leerde zeggen: "Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen." Dat zal ons bewaren om naast onze schoenen te gaan lopen en zo ons loon te ontlopen.

De spreker


Op deze dag was Corjan Matsinger de spreker van de dag. Wie is deze Corjan Matsinger? Op de site van "indekerk" (Bron) werd hij zo voorgesteld:

Corjan Matsinger (bekend van EO Denkstof, teamleider bij Youth for Christ, én spreker op de komende Breeze Awards) schreef verschillende boeken over jongerenwerk. Zijn nieuwste is Heilig vuur. Op een toegankelijke manier zet Corjan uiteen hoe ouders of jongerenwerkers het geloofsvuur in jongeren kunnen aanwakkeren. Soms lijkt het maar een walmende pit, maar Corjan laat zien dat dat juist een opportuniteit is. Want waar rook is, is vuur!

Op de achterste kerkbank
De auteur vertrekt vanuit het perspectief op de jongere die op de achterste kerkbank hangt. Hij pleit voor de vreemdheid van het geloof, voor heilige herrie, voor rituelen (vb. een pelgrimsreis naar de EO Jongerendag), en de 'mysterious ways' van de Geest. Daarvoor gebruikt hij allerlei inspiratiebronnen: zijn eigen jeugd, de joodse traditie, seculiere muziek, Keltische gebruiken, ... Dat zorgt ervoor dat het boekje multiperspectivisch wordt.

Narthicaal leren
Een interessant hoofdstuk gaat over het narthicale leren: de narthex is het voorportaal van een monumentale kerk. Corjan beweert dat jongeren daar te vinden zijn, met de blik zowel naar buiten als naar binnen. In de narthex vraag je je af welke mogelijkheden er liggen in de buitenwereld om over geloof te spreken. Welke films, reclame, liedjes, ... vormen een opening om het over geloof te hebben? Tegelijkertijd zoek je naar manieren om het 'anders' zijn van het geloof te laten zien aan jongeren. Hoe kunnen ze hun eerste stappen zetten naar het mysterie dat het geloof blijft? De narthex is de ruimte van wederzijdse confrontatie van marktplein en kerkzaal.


Al bij deze kennismaking valt ons op dat er doelbewust gekozen is voor iemand die duidelijk de EC-filosofie en -leer verspreidt en daarbij ouders en jeugdwerkers in een bepaalde richting stuurt. Het mag hieruit al duidelijk zijn dat het beslist niet in de richting van het gezonde Bijbelse geestelijk leven is. De inspiratiebronnen die hij hier aandraagt, komen beslist niet uit de Bijbel. Hierin zien we duidelijk een zeer geraffineerde poging om allerlei heidense mystiek, tradities, verdichtsels, fabels aan de Bijbel te koppelen. Het boek gaat over "heilig vuur", (afkomstig uit de Griekse Orthodoxie, trouwens, het is ook erg aanmatigend van de schrijver om als zondig mens, wat dan ook "heilig" te verklaren, dit is duidelijk een rooms-katholieke praktijk die niet met de Bijbel strookt), "pelgrimsreis naar de EO jongerendag" (bedevaart, afkomstig uit de rooms-katholieke traditie), "joodse traditie" (heeft de apostel Paulus niet nadrukkelijk gewaarschuwd voor "joodse verdichtsels en geboden van mensen" Tit.1:14?), "seculiere muziek", en "Keltische gebruiken". Hier komen we later op terug. Dit laat duidelijk zien dat hij de gelovigen op een verkeerd spoor zet. Ook het feit dat het boekje van deze schrijver "multiperspectivisch" is. Ook dit wijst naar de geest en filosofie van de EC-beweging, namelijk de praktijk om naar alle kanten te kijken, naar allerlei godsdiensten, culturen en subculturen om zo een nieuwe theologie op te stellen. Niet de Bijbel is het vertrekpunt, maar de mens zelf. Men is op zoek naar een soort godsdienst die het geloof met alle zintuigen beleeft (multisensorisch). Dit is een nieuwe oecumenische en syncretische aanval op de gemeente van Jezus Christus.

De toespraak


De toespraak kan u op de site terugvinden, >>Hier<<.

We geven hier het artikel weer dat op de site van Breeze staat:

Mosterdzaad
Jezus opent zijn hand met daarin het kleinste zaadje wat toen bekend was. Mosterdzaad. De ogen van de mensen gingen wijd open van verbazing. Mosterdzaad??? Het Koninkrijk van God lijkt op mosterdzaad.

Iedere landbouwer of tuinier weet dat dit onkruid is, de Joodse wetgeving verbood de mosterdplant zelfs in moestuinen. Deze hardnekkige plant groeit namelijk door alles heen. Het overwoekert alles als je niet uitkijkt. Gooi je tuin vol beton en het komt nog tussen de scheuren en naden naar boven.

Klein is het nieuwe groot
Christus kiest de mosterdplant als mascotte van de Jezus beweging. Niets geen Cederbomen van de Libanon, geen grote eikenbomen. Jezus kiest voor de underground beweging. De Jezus revolutie met als logo onkruid! Het Koninkrijk van God begint vaak klein, onaanzienlijk. Geen glitter en glamour. Geen rookgordijnen en discolampen.

Klein is het begin van het nieuwe groot. De revolutie die Jezus voor ogen heeft die gaat van hart tot hart. Hij geeft een heilig vuur dat in je binnenste brandt. Als mosterdzaad wordt vermorzeld dan komt zijn licht ontvlambare kracht vrij. Het christendom onder druk floreert en groeit tegen de verdrukking in. Stort beton in de tuin en het komt tussen de scheuren door. Jezus brengt een revolutie zonder hoogvliegers. Hij zoekt mensen die met hun voeten in de modder van het leven willen staan, je verbonden weten met de hemel, maar wel met je voeten op de grond.

Jezus langs je zij
Maar wat betekent dit voor ons? Al is je geloof maar zo klein als een mosterdzaadje. Het kan bergen verzetten. Het kan door beton heen komen. Het kan uitgroeien tot iets moois. Jouw leven als een plaats waar die ene klasgenoot een veilige plaats vindt. Jouw woorden als een tegendraads fris groen in een omgeving van het grauwe beton van lelijke woorden en bot gedrag. Jezus komt langs je zij.

Tot zover het artikel op de site van Breeze.

Dit is dus het onderwijs dat aan de jongeren werd meegegeven. Wie zijn Bijbel kent, zal vreemd opkijken als hij leest dat Jezus zijn hand opent met daarin een mosterdzaadje, want nergens in de Bijbel is dit te vinden. Het thema van zijn toespraak ging over "de mosterdzaadrevolutie". Hier wordt een hoge dosis inlegkunde toegepast om in deze gelijkenis van de Heer Jezus een "mosterdzaadrevolutie" te fabriceren, ook dit is nergens te vinden in de Bijbel. Het valt ons wel op dat het woord "revolutie" erg populair is bij Matsinger en andere aanhangers van de EC en ook bij de aanhangers van de New Age beweging. Nog erger, beide bewegingen lopen zelfs parallel en vullen elkaar aan. Schrijver en onderzoeker Warren B. Smith toont dit heel duidelijk aan in zijn boek "A Wonderful Deception" (Een wonderlijke misleiding). Hierin toont hij een aantal uitspraken van verschillende bekende leiders.

Wiens Revolutie? (1)
  • "De evolutie van een revolutie", Erwin McManus, Unstoppable Force, p.102. (* EC leider en auteur)
  • "Als je ooit de gelegenheid krijgt om met Mack rond te hangen zul je snel merken dat hij naar een revolutie uitziet", William Paul Young, The Shack, p.249. (* Nederlandse vertaling "De uitnodiging", EC auteur)
  • "De tijd is gekomen voor een nieuw soort conversatie; een nieuw soort christendom; een nieuwe revolutie", Shane Claiborne, Irresistible Revolution, p.29. (* hier komt het idee van de mosterdzaadrevolutie vandaan)
  • "Een ondergrondse revolutie overweldigt harten en gedachten van over de hele wereld. Deze revolutie is een fundamentele verandering van wereldvisie", Marianne Williamson, The Gift of Change, p.279. (* New Age auteur)
  • "De wereld ondergaat een buitengewone revolutie, een intellectuele opstand tegen de uitsluitende geloofsstructuur die het westerse denken voor honderden jaren heeft beheerst.", Willis W. Harman, Global Mind Change, achterkant boek
  • "De doorzichtige revolutie gaat over menselijk bewustzijn en het kan een fundament leggen voor een ontwikkelingssprong in het menselijk bestaan zoals er nooit is gezien", Barbara Marx Hubbard, Translucent Revolution, p.419. (* New Age auteur)
  • "Ontketen een revolutie van hoop die alles kan veranderen, te beginnen bij jou en het begint nu", Brain McLaren, Everything Must Change, achterzijde boek. (* EC leider en auteur)
  • "Weet je wat, Ken, laten we een revolutie starten", Rick Warren (* EC leider) tegen Ken Blanchard (* New Age leider en auteur). Lead Like Jesus conference, Birmingham, Alabama, 2003.
(* cursief van mij)

Ook had de Heer Jezus geen "mascotte" (geluksbrenger) nodig. Dit is dwaalleer van de bovenste plank. De Heer Jezus gaf gezond onderwijs en daarbij gebruikte Hij vaak gelijkenissen. Het doel is tweeledig:
Ten eerste: onderwijs aan ontvankelijke discipelen (Matth. 13:11-17, Markus 4:10-12, Lukas 8:8-10).
Ten tweede: het verborgen houden van de waarheid voor opzettelijk niet-ontvankelijke lieden, die willen blijven in de verharding van hun hart. In Jesaja 6 en ook Hosea 12:11 wordt dit reeds aangegeven. De Joodse rabbi's waren dol op gelijkenissen en spreuken. Jezus volgde dus niet een nieuwe methode. Toch was er verschil: Jezus leerde met gezag.
Jezus leerde over het Koninkrijk der Hemelen, dat was het doel van deze gelijkenis. En dan zal deze gelijkenis analoog zijn aan de profetie die we in Daniël vinden waar een steen, zonder toedoen van mensenhanden, losraakte en het beeld van goud, zilver, koper en ijzer/leem aan de voet raakte en verbrijzelde. Maar de steen rolde verder, werd een berg en vulde de gehele aarde. Dat is het koninkrijk dat dichterbij is gekomen met de komst van Jezus Christus, maar nog onzichtbaar is, maar straks door de verschijning van Jezus Christus zelf zal gevestigd worden op deze wereld.
Jezus leerde niet een soort menselijke revolutie die als een kleine politieke "underground" of uit een "underdog" positie de macht grijpt. Dat beeld krijgen we wel als we die preek lezen of beluisteren. Het is een idee dat afkomstig is uit (2) 'The Irresistible Revolution' van Shane Claiborne, prominente aanhanger en promotor van de EC-beweging. Daarin heeft hij het over een "mustard seed conspiracy" (mosterdzaadsamenzwering).
Dit toont heel duidelijk de richting aan waarin Breeze gaat. De verspreiding van de EC-beweging die heel bewust het christendom wil veranderen (paradigmashift) naar een postmodern christendom, dat niets anders is dan de zogenaamde "Nieuwe Spiritualiteit" naar New Age model. Alle evangelische leiders die de EC promoten zijn volledig ingepalmd door de New Age. En misschien zijn velen zich hiervan niet eens bewust. Vanaf het begin van de EC-beweging was de invloed van de New Age duidelijk aanwezig. Zo zijn vele prominente evangelische leiders "veranderings-agenten" of "bruggenbouwers" van de contemplatieve, postmoderne EC-beweging, met leiders als Rick Warren, Brain McLaren, Leonard Sweet en anderen.

Leonard Sweet is hierbij heel belangrijk. (3) In zijn boek "Quantum Spirituality" (hoeveelheid, spectaculaire spiritualiteit) noemt Leonard Sweet een aantal mensen zijn "New Light Leaders" (Nieuw Licht Leiders). Hij noemt deze mensen "zijn rolmodellen" en "zijn helden". De namen die hij noemt zijn: Willis Harman, Matthew Fox, en M. Scott Peck. Stuk voor stuk mannen uit de New Age beweging. Verbazingwekkend is het ook dat het nieuwste boek van deze Leonard Sweet "Viral" gepresenteerd wordt op de site "indekerk" (Bron) door Filip De Cavel (schreef en gaf studies voor Breeze).

Voor een schrijver als Leonard Sweet moet ernstig gewaarschuwd worden, want zijn bedoelingen zijn overduidelijk. Hij wil het christendom omturnen naar het New Age model. Hij en Brian McLaren (vaak op Breeze website te vinden) doen alsof New Age iets is dat achterhaald is of afgedaan heeft, maar de waarheid is dat ze het hele New Age geloof en hun filosofie en praktijken (leer van Fritjof Capra en Alice Bailey) hebben overgenomen maar onder een andere naam. Ze gebruiken de naam New Age niet meer, maar steeds vaker heeft men het over "spiritualiteit of nieuwe spiritualiteit". Het hele concept van de New Age, met haar leer van God in alles en alles is God (holisme), is nog springlevend en wordt nog altijd verder verspreid. Velen in de evangelische middens hebben dit niet door en denken dat het iets nieuws is, maar ze zijn verblind door deze sluwe mannen. Kijk maar naar de ontstaansgeschiedenis van de EC-beweging, te beginnen bij Peter Drucker, Bob Buford, Leadership Network, Rick Warren, Brian McLaren, Leonard Sweet, enz. Allen hadden New Age contacten en vrienden. Zo werd de EC in feite een paard van Troje dat de New Age het christendom binnenloodste. Hier valt nog veel over te zeggen, maar dat zal voor een andere keer zijn.

Keltische spiritualiteit


En als we de website van Matsinger bezoeken dan slaat de schrik ons echt om het hart, want het wordt ons duidelijk wat voor dwaalleer deze jongeman het christendom binnensluist.

Verder onderzoek naar Corjan Matsinger (CM) leert ons nog (Bron):

Conclusie


Breeze kiest er heel bewust voor de EC in Vlaanderen te verspreiden en vele evangelische leiders laten het allemaal gebeuren. Een ernstige oproep tot ontwaken is meer dan ooit dringend nodig.

2 Tim.4:3 "Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle."Voetnoten:
(1) "A Wonderful Deception" van Warren Smith, p.138 (vrij vertaald door mij)
(2) http://sa.uca.org.au/youth/events/operation-santa/The-Mustard-Seed-Revolution.pdf
(3) "A Wonderful Deception" van Warren Smith, p.104-120