Zo sprak... Corjan Matsinger

 

Bij het doorbladeren van het tijdschrift "SMAKER" van het Evangelisch Jeugd Verbond van juli 2014, viel mijn oog op het volgende: op bladzijde 12 staat er rechts een zwart-wit foto met daaronder in opvallende letters de volgende tekst:
"HEILIGEN KUNNEN EEN VOORBEELD ZIJN VOOR JONGE MENSEN; ZE DAGEN HEN UIT EN SPOREN HEN AAN OM AAN ZICHZELF TE WERKEN EN HUN EIGENLIJKE ROEPING TE ONTDEKKEN. IDEALEN ZIJN VOOR DE JEUGD NOODZAKELIJK, WANT ZONDER IDEALEN ZOUDEN ZE ALLEEN MET ZICHZELF BEZIG ZIJN. ZIJ ZOUDEN DE MOGELIJKHEDEN DIE ZIJ IN ZICH HEBBEN NIET KUNNEN ONTPLOOIEN, EN ZIJ ZOUDEN NIET IN AANRAKING KOMEN MET DE KRACHT DIE IN HEN LEEFT, EN DIE MOET WORDEN OPGEWEKT"
Corjan Matsinger in "Heilig Vuur".

Klinkt goed nietwaar! Maar toch heb ik bij het lezen van deze enkele zinnen gedacht aan een tekst uit Gods Woord in Hosea 4:6 : "Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis".
Aan de hand van de uitingen van de heer Matsinger vermoed ik dat hij het hier niet heeft over de mensen die de Heer Jezus toebehoren, maar over "heiligen" in traditionele zin.
Wie namelijk het leven van deze zogenaamde "heiligen" eens onder de loep neemt, komt al snel tot de vaststelling dat deze mensen helemaal niet heilig waren! Velen onder hen waren duidelijk occult belast, vooral de zogenaamde "mystici". Volgende verschijnselen begeleidden hun leven: extase, visioenen, stigmatisatie, levitatie, onkwetsbaarheid voor vuur, extatische welriekende geuren, jarenlang leven zonder eten, lichtverschijnselen, niet vergaan van het lichaam na overlijden, telekinese, lichaamsveranderingen (elongatie) en ga zo maar door.
Dan hebben we het nog niet over de rooms-katholieke en orthodoxe gangbare praktijk van het aanroepen en vereren van deze "voorbeelden". In Gods ogen een gruwel!
Deut. 18:9-12: "Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt".

Is er eigenlijk wel iemand die voor ons een voorbeeld is? Jawel, er is Iemand die nooit iets verkeerds gedacht, gezegd of gedaan heeft. Hij is daarom de Enige die we zonder schroom kunnen navolgen. Zijn naam? In het Nederlandse taalgebied noemen we Hem Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God. In Johannes 8:12 staat: "Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben".
Lees Zijn boek, de Bijbel. Het zijn Goddelijke woorden die u de weg wijzen door het oerwoud van deze wereld...

Dan viel mijn oog ook nog op een hindoeïstisch-filosofische gedachte, namelijk "het opwekken van de kracht die in hen leeft". Waar is hier de Heer Jezus nog terug te vinden? Wat zei de apostel Paulus in Filippenzen 4:13 ook alweer...???

Met andere woorden: luister naar wat de Heer Jezus Christus zegt, en u bent op de goede weg…