Peace is the future

 


"Van 7 tot 9 september 2014 is Antwerpen de gaststad van een internationale ontmoeting. Meer dan 300 leiders van de grote wereldgodsdiensten ontmoeten elkaar om te debatteren over de 'grote uitdagingen' van onze tijd. Deze bijeenkomst wil mensen van goede wil samenbrengen en dient de vrede. België werd uitgekozen omwille van de honderdste verjaardag van WO1, Antwerpen omwille van het multiculturele en multireligieuze karakter van de havenstad."

Vrede is de toekomst
Een mooie slogan en niet verwonderlijk dat achter zo een banier vele, vooral jonge, mensen willen lopen.

Laat ons eerst stilstaan bij het 'begrip' vrede…


Welke vrede?
Vrede is een belangrijk onderwerp in het Nieuwe Testament. Zo schrijft ook F. J. Pop:
'Eiréné (vrede) is Gods grote gave van de eindtijd, die werkelijkheid wordt door de Messias. In dit licht moeten Luk. 1:79 en de engelenzang van Luk. 2:14 gelezen worden.
Vrede op aarde = het eschatologische heil op aarde.( De leer van de eschata (= laatste dingen), de toekomstige dingen die gebeuren moeten.)
Nu de Messias geboren is, zien de engelen de aarde al als overstroomd met die toestand van goede verhoudingen, welzijn en geluk, die sinds het paradijs niet gekend is. Ook Luk. 19:42 bedoelt de messiaanse vrede. Het is de vrede van de hemel, die door de Messias op aarde gebracht wordt (Luk. 19:38). Deze vrede komt tot stand door Messias Jezus (Kol. 1:20). De heilstijding heet daarom "het evangelie van de vrede" (Ef. 6:15; Hand. 10:36; Ef. 2:17). Tot deze vrede heeft God, door de prediking van de apostelen, mensen uit Joden en heidenen geroepen (l Cor. 7:15). Jezus geeft deze vrede aan zijn discipelen (Joh. 14:27). Het is zijn vrede, die Hij geeft (het eschatologische heil tekent Johannes in zijn evangelie als een heil, dat reeds nu gekend wordt en present is). Tegenover de nood van de verdrukking staat in Joh. 16:33 dan ook "het-er-goed-aan-toe-zijn" (vrede) in Jezus Christus: de discipelen verkeren nu nog in de wereld, maar zij behoren bij de wereld van vreugde en geluk, die in Christus werkelijkheid is. Het is ook deze vrede, waaraan de christenen dachten als zij de Joodse groet uitspraken (Paulus aan het begin van zijn brieven).'
(1)
God wordt vaak de "God des vredes" genoemd (Rom. 15:33). Ook bestaat het koninkrijk van God in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap (Rom. 14:17). Het was ook een geliefd thema in het leven en prediking van Jezus Christus. De discipelen van Jezus en velen met hen hebben deze vrede ontvangen, maar het joodse volk heeft het niet willen ontvangen. Vandaar ook de bewogen aanklacht van de Heer Jezus bij de intocht van Jeruzalem. "Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen." (Luk. 19:42). Wanneer men de vrede van Christus verwerpt, gaat men op zoek naar een door de mens bewerkte vrede. F. J. Pop zegt het zo: 'Zowel de echte als de valse profeten verkondigden sjalom (vrede in O.T.). De valse profeten deden het zonder grond (Jer. 6:14,28; Ez. l3:l6); daarom zeiden de echte profeten, dat hun profetie een gevaarlijke leugen, een bedrog was. Jhvh zal juist het tegendeel van sjalom geven (Jer. 16:5). Want sjalom en zonde kunnen niet samengaan. De valse profeten sloegen in hun visie op Israel de zonde over en daarin toonden zij geen oog te hebben voor de heiligheid Gods'. (2)
Dat is precies wat zulke slagzinnen en slogans doen vermoeden, namelijk dat het hier ook gaat over zo een bedrieglijke vrede. Velen roepen "vrede, vrede" in deze tijd. Zo had de bekende Amerikaanse predikant Rick Warren ook zijn P.E.A.C.E plan. Een plan om vrede op aarde te vestigen, het aanpakken van armoede, honger, ziekte, oorlog enzovoort. Maar we zijn al tien jaren verder en we zien alleen maar toename van oorlog, honger en ziekte.

Ook de New Age-beweging (of de nieuwe spiritualiteitsbeweging) verspreidt het geloof dat vrede kan bereikt worden door éénwording van de hele mensheid. Texe Marrs schreef het volgende hierover:
'New Age Vrede
De leiders van New Age geloven dat het falen van de Christenen om zich te stellen achter de perverse New Age leringen over eenheid en vrede, het onmogelijk maakt om de wereldvrede te bereiken. Wat zij zien is een vergiftigde wereld die aan de rand staat van een mondiale vernietiging als gevolg van het ophopen van nucleaire wapens. Daaruit trekken zij de conclusie dat de enige manier om de mensheid van rampspoed te redden, is wanneer men zich universeel wendt tot een kosmisch planetair bewustzijn. In 1975 werd tijdens een bijeenkomst van spirituele leiders van alle religies bij de Verenigde Naties deze Verklaring uitgegeven:De crisissen van onze tijd vormen een uitdaging aan de wereldreligies om een nieuwe spirituele kracht vrij te maken die alle religieuze, culturele en nationale grenzen zal overschrijden. Wij staan voor een nieuwe spiritualiteit die ontdaan is van bekrompenheid en gericht op een planetair bewustzijn.
Maar de oplossing die deze oecumenisch gezinde religieuze leiders voorstellen is verkeerd.
De Bijbel houdt de mens voor om zijn ogen op God te richten, de grote IK BEN.
Hij is niet een 'nieuwe spirituele kracht', maar de ene en enige God.
Het Plan van God voorziet in een waarachtige wereldvrede die zich zal ontplooien wanneer Jezus weerkeert om leiding te geven aan alle menselijke activiteiten.
Kennelijk denkt de New Age heel verschillend over de wijze waarop de wereldvrede bereikt kan worden.' (3)

Dit zijn de valse profeten van deze tijd. Opmerkelijk is ook dat het New Age geloof en haar plannen parallel lopen met die van het postmoderne evangelische christendom. Dit laat zien hoedanig dit postmoderne christendom geïnfiltreerd en gecorrumpeerd is door de New Age. Zo werken vele christenen mee, wetend of onwetend, aan de New Age wereldreligie. De Bijbel roept ons op om ons niet blindelings te laten meevoeren, achter deze valse profeten aan die een valse vrede prediken. Deze religieuze leiders streven naar wereldvrede. Ze willen die bekomen door één wereldreligie. Ze wekken zo de illusie dat er wereldvrede kan/zal komen als er eenheid komt onder de verschillende religies. Zo gaan zij flagrant voorbij aan het echte probleem, nl. de zondigheid en ongehoorzaamheid van de mens, aan Gods plan én aan Gods oplossing:
Gods Zoon, de Here Jezus Christus. Hij kwam naar deze wereld om te sterven voor onze zonden. De religieuze leiders van vandaag, de paus, de bisschoppen, de imams, noem maar op, zoeken oplossingen buiten God om! Ze misleiden hun leden, ze leiden ze recht het eeuwige oordeel in.
De Bijbel waarschuwt heel duidelijk hiertegen. "Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten." (1Thes. 5:2-3)

Wat moeten wij daar nu mee ?

Laat ons daarom ook stilstaan bij dat tweede 'begrip', nl. toekomst.


Natuurlijk ben ik voor vrede en daarnaar streven is een nobel doel. Maar is dit de toekomst voor deze wereld en is dit dan ook een boodschap die we aan deze wereld moeten brengen?
Het antwoord op deze vraag is een -misschien voor velen onthutsend- neen!
Neen, deze wereld stevent niet af op vrede, maar op oorlog en vernietiging.
Deze wereld gaat vergaan door vuur.
De éne wereldleider die binnenkort zal opstaan en een tijdelijke vrede zal brengen, heeft als uiteindelijke doel om iedereen van de Levende God weg te houden.

Gods Woord leert ons dat. Er is heel wat misverstand en heel wat commotie over het wie en wanneer van deze feiten. Maar deze commotie mag niet als resultaat opleveren dat we daarom deze geopenbaarde gegevens maar moeten negeren. In die val mogen we niet trappen.
Dit korte artikel leent zich niet tot een uitgebreide behandeling, maar ik wil u als lezer wel honger geven naar meer.

Wat staat er allemaal te gebeuren? Wat leert de Bijbel ons over onze toekomst?

De opname van de gelovigen


Gods Woord leert dat er een groep mensen zal zijn die nooit zullen ontslapen (sterven) (1Cor. 15:51). De reden waarom zij nooit zullen sterven, is dat zij zullen opgenomen worden in de hemel, bij de Heer Jezus Christus. Deze grote gebeurtenis, de verwijdering van de Kerk (gemeente), wordt de opname genoemd. De passage die deze opname het duidelijkst beschrijft, vindt u in 1 Thess. 4:13-18. God heeft ons niet verteld wanneer deze gebeurtenis zal plaatsvinden. We weten echter wel dat wanneer God klaar is met het bouwen van zijn Kerk, dat dan het laatste lid van de Kerk gered zal worden. De laatste "steen" zal dan op zijn plaats liggen en in die tijd zal Jezus wederkomen voor zijn Kerk. Vandaag nodigt God iedereen uit om lid te worden van Zijn Kerk. De dag komt echter dat het onmogelijk is om nog lid van de Kerk (gemeente) te worden (denk aan Noach en de ark, Gen. 6).
In de afgelopen tweeduizend jaar heeft God de mensen de gelegenheid gegeven om lid te worden van Zijn Kerk. Spoedig zal die gelegenheid ophouden en de Kerk zal weggenomen worden van deze aarde.
Wanneer zal deze opname plaatsvinden?
We weten het niet. Misschien is er nog maar één persoon die moet gered worden voordat Gods doel met de Kerk is vervuld. Alleen God weet dit.
Hoe zal de opname gebeuren?
Eerst zal God in de persoon van Jezus Christus neerdalen uit de hemel en Hij zal met zich meebrengen de zielen van hen die 'in Jezus ontslapen zijn'. Dan zullen de lichamen van hen die in Hem ontslapen zijn opgewekt worden uit hun graven. Tenslotte zullen de gelovigen die leven tot de komst van Christus opgenomen worden. Zij die dus stierven in Christus en zij die leven wanneer Christus wederkomt, zullen dus samen de Heer ontmoeten in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn.

De (grote) verdrukking


Wij weten dat na de Opname "de ongerechtige" (2 Thes. 2:8), de "Antichrist" (1 Joh. 2:18) zich zal openbaren. Deze brengt een door God toegelaten "kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Thes. 2:11-12). Daarnaast zullen er mensen zijn die in die tijd het evangelie aannemen. Dit zal mogelijk worden door de wereldomvattende prediking van het "Evangelie van het Koninkrijk" door de Joden (Mat. 24:14). Vele Joden en heidenen zullen dan tot bekering komen, tijdens "de ure der verzoeking" (term in Openb.3:10), wanneer de oordelen op de aarde losbreken, zoals vanaf Openb. 6 beschreven wordt.

"De ure van de verzoeking" (Openb. 3:10) omvat de periode tussen de Opname en de verschijning van de Heer. In die tijd (de tweede helft) is er "de grote verdrukking". De Heer sprak erover in Openb. 2:22. Verder wordt ze genoemd met betrekking tot de "grote menigte" uit de volken in 7:9,14. Met betrekking tot de Joden was erover geprofeteerd in Jer. 30:7, Daniël 12:1 en Mat. 24:21.

"De ure van de verzoeking" (Openb. 3:10) is onderverdeeld in 7 fasen of zegels, waarbij de zevende zegel zeven bazuinen en de zevende bazuin zeven schalen omvat. De zegels zijn beschreven in Openb. 6 en zevende zegel in Openb. 8 (eerste helft van de zeventigste jaarweek). De bazuinen staan beschreven in Openb. 8 en 9, en zevende bazuin in Openb. 11 (tweede helft van de zeventigste jaarweek). De schalen staan beschreven in Openb. 16 en dit is de climax van de grote verdrukking.

Het duizendjarige Vrederijk


In Openb. 19 kunnen we lezen wat de eerste daad van de Heer zal zijn als Hij op aarde komt: de vijanden onderwerpen. De valse profeet en het beest worden levend in de poel van vuur geworpen en de satan wordt voor duizend jaar gebonden. Als alle openlijke tegenstand neergeslagen is, zal Hij zich op de troon zetten om de overlevenden van de grote verdrukking te oordelen (Matt. 25). Dat is het begin van het duizendjarige vrederijk. De Heer zal duizend jaar over de aarde regeren. Duizend jaar zal de gerechtigheid op aarde heersen. Er zal geen oorlog zijn, overal zal voorspoed zijn, de aarde zal zijn vrucht geven. Geen mens zal sterven, behalve die in openlijke opstand komt. Dan komt de laatste keer dat God de mens op de proef zal stellen, want aan het einde van dit millennium zal de duivel losgelaten worden. Hij zal er op uit trekken om de volken te verleiden. Dan wordt duidelijk wie wedergeboren is en zich dus vrijwillig aan de Heer onderwierp of wie het in huichelarij deed.
Daarna vindt het laatste oordeel plaats, de boeken worden geopend, alle ongelovigen uit alle tijden worden geoordeeld op grond van wat er in de boeken staat geschreven…

De "natuurlijke" mens zegt dat het dwaasheid is om in dat duizendjarige vrederijk te geloven. Maar God heeft dit raadsbesluit vastgesteld, het zal dus komen. God zal de overwinning behalen over de duivel en de zonde!

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde


In Openb. 21:1-8 wordt de gemeente omschreven als het nieuwe Jeruzalem en getoond als de bruid van het Lam aan het begin van de eeuwigheid. God Zelf zal bij ons zijn:
"En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn."
Een enorme zegen valt de gelovige ten deel: "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan."
Dat is waar wij als gelovigen naar uit mogen kijken!

Dit is een kort overzicht van wat er nog allemaal te gebeuren staat, de toekomst voor deze aarde en zijn bewoners, zoals de Bijbel ons toont! Er zijn vele boeken over geschreven, ik hoop u met dit korte overzicht uit te dagen tot verder onderzoek…

Uw keuze


U moet zelf een keuze maken over uw eeuwige toekomst, want de Heer heeft een soeverein besluit genomen om aan elke mens een wilskeuze te laten (2 Petrus 2:9).
Als Hij uw verlosser is, dan heeft Hij reeds de straf voor uw zonden betaald aan het kruis en u Zijn kleed van gerechtigheid geschonken. Indien Hij echter niet uw verlosser is, omdat u Hem mijdt en niet voor Hem wil buigen, dan zult u zelf de straf voor uw zonden moeten dragen. Dit betekent niets minder dan eeuwige straf, samen met de duivel en zijn engelen (Openb. 20:10-15).
Elke mens heeft de keuze tussen het smalle pad van de Heer en de brede weg van de wereld. Het is en blijft nodig dat het einde van deze beide paden duidelijk aan de mensen verkondigd wordt, opdat ieder de volle ernst van de zaak zou beseffen om een juiste keuze te maken.

Tot slot


Tot slot: loop toch geen valse leiders achterna die een valse, onbijbelse boodschap brengen.
Keer je naar Jezus Christus, Gods oplossing voor jouw zondeprobleem.
Hij is de Weg, en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Hem (Johannesevangelie, 14de hoofdstuk).1) F. J. Pop, Bijbelse woorden en hun geheim, Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer, 2003, blz. 549-550.
2) Idem, blz. 548.
3) Texe Marrs, Duistere geheimen van de New Age, blz. 146.