Vrede van God

 


Inleiding


"De genade en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus…"
Deze zegenbede vinden we 15 keer terug in het Nieuwe Testament. Zowel Petrus, als Johannes, als Paulus zegenen de gelovigen hiermee.

In de briefaanhef aan de gemeente te Thessalonica vinden we deze woorden, die Paulus later in zowat al zijn brieven als groet zal gebruiken. Het verlangen bij hem was, dat al zijn lezers zowel de genade als de vrede van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus zouden ontvangen en kennen. Let er op dat genade steeds vooraf gaat aan vrede.
Dat is logisch, omdat de vrede Gods pas kan worden ervaren nádat de genade van God ontvangen werd. Daarom dien ik ook even eerst iets over deze genade te schrijven, alvorens bij vrede stil te blijven staan.

Genade


Het is een sterk benadrukt woord in het Nieuwe Testament. Paulus gebruikt dit woord 94 keer in zijn brieven. Hij begint er zijn brieven mee, en hij sluit er zijn brieven mee af!
In het woord 'genade' zit: vergeving schenken, iemand van schuld vrijspreken, "jij bent me niets meer schuldig", "ik aanvaard je zoals je bent", je krijgt nieuwe kansen…
Het leven van iedere "wederom geboren" mens is omringd door genade, is doordrongen met de genade van de Messias. Het is de genade die onze schuld opheft, enkel en volkomen gebaseerd op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon.
Genade is de vergeving voor alle zonden uit het verleden.
Genade is de kracht van God om de toekomst in te gaan. Om morgen en overmorgen te leven en goede dingen te doen.
Genade is de hulp van de inwonende Geest van God.
Genade is er voor onderweg, wetende dat je niet alleen gaat.
De genade is met allen die de Heer Jezus Christus liefhebben. Dat is een voorwaarde! Dit betekent dat niet iedereen die genade heeft.
Geen genade, geen vrede!

Gods weg tot vrede


De eerste woorden die Johannes de doper over de Heer Jezus zei, waren: "zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld."

Vrede met God komt voort uit de wetenschap dat al onze zonden zijn weggedaan door het plaatsvervangende sterven van de Heer Jezus. God heeft, door Hem uit de doden op te wekken, getoond voor altijd bevredigd te zijn door dat volbrachte werk van Zijn Zoon op het kruis. God schenkt iedereen vergeving die dat offer aanvaardt, maar niet enkel ontvangt u vergeving, God rechtvaardigt (rechtvaardig gerekend) ook iedereen die dat offer aanvaardt.

Hebt u vrede met God? Wat een belangrijke vraag is dit, en ze dient door ieder mens ernstig overwogen te worden. In het vooruitzicht van de dood en de eeuwigheid hangt alles van uw antwoord af.
Erkent u, lezer, dat u voor God een zondaar bent?
Weet u, dat u een verloren zondaar bent?

"Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus" schrijft Paulus aan de Romeinen.

Zoals genade de schuld opheft, volledig gebaseerd op het werk van de Heer Jezus, zo heft vrede de vijandschap op, eveneens volkomen gebaseerd op het lijden en sterven van de Christus.

Net als "genade" is ook "vrede" zo een echt Bijbels woord.
In de eerste plaats is er vrede met God. Ik mag er zeker van zijn, een kind van Hem te zijn. Het oordeel is afgewend, de redding is een feit. Dat heeft niets met hoogmoed te maken, nee, het bouwt volledig op het volmaakte offer van Jezus Christus.
"Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader." (Filip.2:9 ev.)

Verder mogen we de vrede van God ervaren in onze levens. "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus", vertelt Paulus aan de Filippenzen (4:6,7). Deze vrede krijgen we diep in ons hart. Het is een vrede die niets of niemand ons kan ontnemen. Het houdt harmonie, rust, zekerheid en veiligheid in.

Het is een vrede die we niet voor onszelf moeten houden. In onze relaties, zowel met gelovigen als ongelovigen, gaan we anders omgaan met ruzies en conflicten. We gaan deze op een "Gode welbehaaglijke" manier trachten op te lossen. Zo hebben we dus een "herstellende vrede".
"Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn." (Filip.4:8,9).

Het is de basis van al onze zegeningen: Jezus Christus heeft vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Door Zijn volbrachte werk heb ik vrede met God, én ervaar ik de vrede van God in mijn leven. Het is Gods vrede die mijn hart bewaart.

Amen.