Parijs, 13 november 2015

 

Aanslagen Parijs


Met afschuw hebben wij gereageerd op de gebeurtenissen die aan ons netvlies zijn voorbijgetrokken. Onschuldige mensen werden op een gruwelijke wijze van kant gemaakt door een fascistische ideologie, die in naam van een “religie” haar bloeddorst botviert. Ontelbare gezinnen moeten de rest van hun leven met de verschrikkelijke pijn rondlopen dat hun zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder in de naam van een afgod totaal zinloos zijn vermoord. De vraag die ik hier wil trachten te beantwoorden is de volgende: is dit het werk van een stelletje doorgedraaide fanatici, of zit er hier meer achter.

Als we Gods Woord openslaan in het Johannesevangelie zien we in hoofdstuk 8 van vers 30 tot 58 een gesprek van Gods Zoon Jezus Christus met zijn religieuze tijdgenoten.
Vanaf vers 39 lezen we:
Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.

De Heer Jezus laat hier heel duidelijk zien dat achter dit soort gruwelen een boze macht schuilgaat, die mensen tot dit soort misdaden aanzet. Satan slaagt er zelfs in de menselijke gedachten zo diep te infiltreren dat ze zelfs denken God daarmee een dienst te bewijzen. Met betrekking tot de eerste Christenen zegt de Heer Jezus in Johannes 16:
Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.
Dit is dan ook gebeurd zoals we lezen in het Bijbelboek Handelingen. Zoals de Heer Jezus door het religieuze wereldje zonder reden is gehaat en vermoord, zo ging (en gaat) het ook met zijn volgelingen. Hij zegt ook in Johannes 15, vers 18: Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

De week na de aanslagen in Parijs bespraken we op school de voorbije gebeurtenissen. Iemand, bij mijn weten geen Christen, zei daarop het volgende: "In feite is dit niets nieuws, de Rooms-Katholieke Kerk heeft dit vroeger met de zogenaamde 'ketters' ook gedaan."
Hiermee heeft hij een rake opmerking geplaatst. Eeuwen lang heeft ons continent geleden onder de terreur van de RKK, met dát verschil dat de overheid met haar meewerkte. De gruwelen van IS verdwijnen in het niets bij wat de RKK in onze landen heeft aangericht. Hierna laat ik Richard Bennett, een voormalige Jezuïet, die tot een levend geloof in de Heer Jezus gekomen is, aan het woord…


In West-Europa is de kracht van het katholieke monster echter grotendeels gebroken. Andere tijden zijn aangebroken. De naweeën zijn we echter nog aan het verwerken: de misdaden namelijk, die de religieuzen hebben aangericht. De voorbije jaren zijn op grote schaal hun seksuele perversiteiten aan het licht gekomen, duizenden kinderen die voor de rest van hun leven beschadigd zijn.

De RKK wordt in ons land intussen een marginaal verschijnsel. Het humanisme heeft haar plaats ingenomen. Ook hier zien we echter weer de leugenaar en de moordenaar toeslaan. Op bijna industriële schaal worden ongeboren kinderen van het leven beroofd. Weet u dat op de dag van de aanslagen in Frankrijk er in hetzelfde land meer dan 700 kinderen in het lichaam van hun moeder werden vermoord?
Dit gebeurde niet met Kalasjnikovs en bommengordels, maar in alle stilte. Als medisch afval werden ze opgeruimd… Hebben onze media hierover met één woord gerept?
Onze meisjes en vrouwen wordt wijsgemaakt dat het kind in hun lichaam nog geen volwaardig menselijk leven is. Tot het zover is. Dan weten ze pas dat ze hun kind vermoord hebben, met alle psychologische en lichamelijke gevolgen van dien (u kan HIER doorklikken voor een franstalig artikel rond abortus).

Ook bij ons christenen lijkt er een gewenning te zijn ontstaan aangaande deze gruwelen. Zegt Gods Woord echter niet in Spreuken 24 vers 11-12:
Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.

“Wir haben es nicht gewusst”… was dit niet het antwoord op de Nazi-gruwelen in Duitsland en Oostenrijk?

Blijft dit moorden dan maar eindeloos verder gaan. NEEN, Gods Woord is daar heel duidelijk over. In de toekomst staat er nog heel wat te gebeuren, maar met betrekking tot de boze lezen we in Openbaring 20, vers 10: en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Dit is het definitieve einde van de leugenaar en moordenaar.

Met de laatste twee verzen van de Bijbel wens ik af te sluiten.
Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Nawoord


Abortus provocatus, zoals de moord op het ongeboren leven in de medische wereld genoemd wordt, heeft ook geestelijke gevolgen. De Bijbel noemt dit zonde. Indien U zich hieraan schuldig hebt gemaakt, blijf er dan niet mee rondlopen. Er is Iemand die U hiervan kan verlossen. Zijn naam is Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon. Hij is de Enige waar we met ons zondeprobleem terecht kunnen. Dit kan rechtstreeks, ook vanachter uw computerscherm. U hebt geen priester nodig. Bij de Heer Jezus kunt u overal en altijd terecht.
Hij heeft altijd een luisterend oor. Vraag hem met een oprecht hart om vergeving van uw zonden. Mogen de volgende woorden uit Zijn Woord, de Bijbel, u verder leiden…

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Joh. 1:5-2:2)

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:28-30)