Volksverlakkerij

 

Van toen


De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht? En Hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte daar.

Deze gebeurtenis lezen we in het Mattheüs-evangelie (21:9 ev.).
(lees ook Marcus 11:15-18 en Johannes 2:13-22)

Alles wat men 'nodig' had in de tempel werd ter plaatse aangeboden, niemand die daar nog erg in had, niemand die begreep dat dit niet de bedoeling was.
Een huis van gebed, van berouw, van verzoening, werd een markt!
De Here Jezus kuist alles op, en openbaart Zich weer als de Zoon van God, Hij geneest.
Kinderen brengen Hem de eer die Hem toekomt, tot ergernis van het religieuze gezag.

De volksverlakkerij van toen is vandaag ook weer brandend actueel


Onder het mom van spiritualiteit, godsdienstigheid, en het religieus zijn, is zowat alles te koop en te krijg op het ‘erf’ van de Kerk, onze hedendaagse tempel. Maar het heeft niets meer van doen met onze Heer Jezus Christus, en die voor ons gekruisigd. Het draagt niet meer de boodschap van "schuldige zondaar die tot God moet komen en nieuw leven moet ontvangen dankzij het volbrachte en plaatsvervangende offer van de Here Jezus Christus op het kruishout te Golgotha".

Nee, vandaag gaat het over eigenwaarde en zelfrespect, over kunst en cultuur in de kerk, over samenwerking met moslims en Rooms-katholieken, over diversiteit en openheid, over liefde en eenheid. Over de waarde van de mens en de wereld, en de noodzaak om die hier en nu te herstellen. Wíj gaan het doen, yes we can.
Het gaat over dialoog, over bruggen bouwen, over perfectie en verbeteren.
Het gaat over gebedstechnieken, marketingtechnieken, gesprekstechnieken, inzichttechnieken, verkoopstechnieken.

(definitie techniek:
kennis en hulpmiddelen voor het laten werken van machines en apparaten vb: de modernste technieken zijn gebruikt voor dit bouwwerk;
manier waarop je iets maakt of uitvoert vb: deze voetballer heeft een prachtige techniek.)

Velen verdienen op dit erf hun centen met het verkopen van deze technieken. Er is een markt voor.


Veelkleurig, multi-cultureel, multi-disciplinair, meertalig, God, Allah, Jawhe, moeder Maria, iconen, beelden, posters, vlaggen, kaarsen, rozenkransen, boeken, CD’s, cursussen,… (nog even wachten en het wijwater komt terug…), maar nietszeggend, zwijgend over het kruis, over onze schuld, onze zonde, onze verlorenheid.
Paulus schrijft aan de Korinthe-gemeente (1 Kor. 1:18):
Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Ik herhaal het, als de boodschap van het kruis verzwegen wordt, dan is al het andere slechts volksverlakkerij.

En u?


Bent u ook zo één van de velen die bedrogen wordt, wil worden?
Of begint er een alarmlichtje te branden? Wordt het je meer en meer duidelijk dat er iets niet klopt? Waar is de Heer Jezus Christus gebleven?
Als Hij komt, en Hij komt spoedig, waar zal Hij dan het geloof vinden?
Hoe is het vandaag gesteld met onze gemeenten, met onze overkoepelende organisaties, met onze 'bijbelscholen'? Wat wordt er aangeboden? Wat wordt er voorgeschoteld?
Waar is uw onderscheidingsvermogen gebleven, uw gezond geweten?

Een gewaarschuwd man is er twee waard, zegt een spreekwoord. Je bent bij deze gewaarschuwd. Mijn oproep is: wees alert op wat er gebeurt op het Vlaamse 'evangelische' erf! De Here noemde de voorhof van de tempel een moordenaarskuil: het leek er vol van leven te zijn, er was veel volk, er was veel begankenis, en er was van alles te doen, voor ieders wil wel wat, naar ieders portemonnee wel wat, naar ieders overtuiging en kleur wel wat…

Weet dat "niet alles wat blinkt, is goud."
in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (1 Petr. 1:18-23)
Dit schrijft de apostel Petrus aan de gelovigen in de diaspora, om hen te bemoedigen en te versterken.

Veel moed, en wijsheid toegebeden.